Keskkonnakeemia (MLK6019.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6019.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnakeemia
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Chemistry
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Keskkonnaprotsesside mõistmine keemia seisukohalt. Loodussäästliku maailmavaate kujundamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keskkonnakeemia globaal- ja lokaalprobleemid, eripärad biosfääris. Keskkonnakaitse ja looduskaitse. Antropogeensed mõjurid. Atmosfäärikeemia. Õhu koostis ja saasteained. Radioaktiivne foon. Lämmastik ja vääveloksiidid. Happesademed. Heitgaasid. Süsinikoksiidid. Kasvuhooneefekt. Aerosoolid. Osonosfääri lagunemine. Hüdrokeemia. Vee reostusallikad ja veepuhastus. Reoveed. Eutrofeerumine. Pedosfäärikeemia. Muldkonna (pinnase) reostumine võõrainetega. Keemiliste elementide biofunktsioonid. Mürkained (mürkmetallid, orgaanilised klooriühendid, dioksiinid). Ohtlikud ja E - seeria lisandid toiduainetes.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab keemilisi keskkonnaprobleeme lokaalsel ja globaalsel tasandil;
- oskab rakendada omandatud teadmisi Maa erinevates sfäärides toimuvate protsesside analüüsil;
- suudab eristada erinevaid saasteaineid ja vastavaid keskkonnariske nende ohtlikkuse alusel.
Õppejõud
Dots Kalle Truus
space