Orgaaniline keemia (MLK6005.LT)
space
Õppeaine kood
MLK6005.LT
vana ainekood
MLK6005
Õppeaine nimetus eesti k
Orgaaniline keemia
Õppeaine nimetus inglise k
Organic Chemistry
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda sidus ülevaade orgaanilise keemia teoreetilistest alustest ning tähtsamatest ühendiklassidest. Teadmised ja oskused laboritööks ja eksperimenditehnikas orgaanilises keemias. Orgaanilise keemia aluste tundmine on vajalik bioorgaanilise keemia, biokeemia ning keskkonnakeemia õppimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Orgaaniliste ühendite struktuur. Hübridisatsioon. Keemiline side. Isomeeria. Nomenklatuur. Reaktsioonimehhanismid orgaanilises keemias: radikaalilised, nukleofiilsed ja elektrofiilsed reaktsioonid. Süsivesinikud (alkaanid, alkeenid, alküünid, tsükloalkaanid, areenid). Halogenoalkaanid. Orgaanilised hapnikuühendid (hüdroksü- ja oksoühendid, karboksüülhapped); lämmastikuühendid (nitroühendid, amiinid) ja väävliühendid. Heterotsüklid. Iseseisev töö kirjandusega. Referaadi koostamine ja selle ettekande vormistamine.
Praktilised tööd. Laboratoorsete tööde ettevalmistamine, tulemuste vormistamine ja analüüs. Orgaaniliste ühendite klasside keemiliste omaduste võrdlemine. Tähtsamad laboritehnikavõtted ja orgaaniliste ühendite puhastamis-, eraldamis- ja sünteesimeetodid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab korrektselt kasutada orgaanilises keemias olulisi termineid ning on võimeline aruteluks loengute kavas toodud märksõnade raames;
- on võimeline iseseisvalt lugema ja üldjoontes mõistma orgaanilise keemia alaseid materjale ning selle kokkuvõtet nii suuliselt kui kirjalikult esitama;
- oskab seostada loengus omandatut praktiliste tegevustega laboris, seostama eksperimentide väljundeid reaalse elu probleemide lahendamisel;
- omab elementaarseid teadmisi orgaanilisest sünteesist, nende eraldamisest, puhastamisest ning analüüsimisest.
Õppejõud
dotsent Tuuli Käämbre (MSc Anna-Liisa Ikart, MSc Helen Poska)
space