Hüdroloogia ja veemajanduse alused (MLJ6126.LT)
space
Õppeaine kood
MLJ6126.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hüdroloogia ja veemajanduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Hydrology and Water Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Hüdroloogia ja veemajanduse aluseid siduva õppeaine eesmärgiks on avada veemajanduse kui ühe olulisema majandusharu taust, kirjeldada selle ees seisvaid ülesandeid ning nendega seotud huvipooli, anda ülevaade veemajanduse erinevatest valdkondadest ja nendega seonduvatest hüdroloogia valdkondadest; seda kõike üldistatuna nii maailma skaalal kui ka võrreldes Eestiga. Avatakse veeressursside olemus, nende formeerumist, tarbimist ja juhtimist mõjutavate tegurite sisu ning üldistatud põhimõtted nende rakendamiseks veemajandusplaneeringutes. Tutvustatakse uuema aja veemajanduspoliitikate olemust ning mehhanisme nende ellu rakendamiseks
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine loengute sisu koosneb sissejuhatusest veemajandusse, veeressursside moodustamist ja jaotumist mõjutavatest looduslikest ning antropogeensetest teguritest. Tutvustatakse veeressursside üldised jälgimise ja haldamise põhimõtteid, erinevatest veemajandusharudest tulenevaid nõudeid veele ja tarbimisemeetodeid. Kõik eelnev on seotud vastavat veemajanduskeskkonda ja hüdroloogiat iseloomustavate seostega või analüüsi meetoditega. Tehakse ülevaade veepoliitikate sh Veepoliitika Raamdirektiivi, „Rainbow“, „Nature based“ jt põhimõtete sisust ja eesmärkidest, veepoliitikate ellurakendamise vahenditest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teadvustab veeressursside olulisust ja veemajandust kui majanduse olulisemat valdkonda;
- orienteerub hüdroloogilises andmestikus ja vastavates infobaasides;
- oskab hinnata erinevate veekogumite ja veekogude dominant mõjutegureid ning nende omavahelisi seoseid läbi vastavate hindamismeetodite;
- teab veemajanduse erinevaid aspekte ja oskab neid siduda erinevate hüdroloogiliste protsessidega ja nende analüüsimeetoditega;
- teab veemajanduse põhialuseid ja oskab integreerida neid veekeskkonnaaspektidega;
- teab kaasaja veemajandusega seotud aluspoliitikaid, nendega seotud olulisemate dokumentide sisu ja nende ellurakendamise viise;
- on võimeline analüüsima põhjus-tagajärg seoseid veeressursside haldamises;
- on võimeline erinevatest andmebaasidest leidma teatud veemajandusvaldkonnaga seonduvaid materjale, neid üldistama, suuliselt ette kandma ning vastaval teemal diskuteerima.
Õppejõud
Elve Lode
space