Loodusgeograafia komplekspraktika (MLG6043.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6043.LT
vana ainekood
MLG6043
Õppeaine nimetus eesti k
Loodusgeograafia komplekspraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Physical Geography
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada iseseisva uurimistöö ettevalmistamise oskuse teket – teoreetilise ettevalmistuse põhjal sobiva metoodika valimine geoteaduste valdkonnas.
Luua eeldused seostamaks teoreetilisi teadmisi praktiliste oskustega.
Toetada geoteaduste alaste välitööde ja välieksperimentide läbiviimise oskuse teket.
Luua eeldused uurimisaruande vormistamise oskuste tekkeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse esimeses pooles antakse ülevaade geoteadustes kasutatavates uurimismeetoditest: kartograafilised meetodid, positsioneerimine, nivelleerimine; proovivõtu üldised põhimõtted, vee-, lume-, pinnase-, taime- jms proovide võtmine, säilitamine ja analüüs; veekogude uurimismeetodid; soode uurimismeetodid; erinevate objektide dateerimisvõimalused ja meetodid; maastiku kompleksprofiil, muldade uurimismeetodid, granulomeetria, geomorfoloogia.
Semestri lõpus toimub 3-4 päevane välipraktika, mille käigus on võimalik eeltoodud meetodeid enamikus välitingimustes rakendada: Kauguse, kõrguse ja pindala mõõtmine looduses ja kaardilt. Nivelleerimine ja loodimine. Lihtne kaardistamine ja orienteerumine. Veekogude parameetrid: mõõtmed, pindala, sügavus, maht. Vee liikumine maastikus. Temperatuuri ja hapnikurežiim, vee läbipaistvus ja värvus. Veekogude setete (alluuvium ja sapropeel) proovivõtu metoodikad ja vahendid. Setete kirjeldamine ja dateerimine. Setete bioloogiline, litoloogiline ja keemiline analüüs. Sood: taimkate, mikroreljeef, hüdroloogiline režiim. Turvas: juurdekasv, lagunemisaste, botaaniline koosseis, keemiline koostis. Maastiku kompleksprofiil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi lihtsamatest geoökoloogiliste väliuuringute meetoditest ning suudab neid kasutada;
- oskab valida piisavalt optimaalse metoodilise lähenemise geökoloogilise probleemi uurimiseks;
- suudab uurimisandmeid analüüsida ja seejärel vormistada;
- oskab otsustada millist üldisemat metoodikat mingi kindla probleemi lahendamiseks vaja on;
- suudab ennast ruumiliselt orienteerida ning püstitatud ülesandele ruumiliselt läheneda.
Õppejõud
Reimo Rivis, PhD, dots.
space