Mullateaduse alused (MLG6041.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6041.LT
vana ainekood
MLG6041
Õppeaine nimetus eesti k
Mullateaduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of Soil Sciences
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilase arusaamist mulla kompleksest olemusest sh funktsioonidest, tekkest ja arengust, koostisest ning omadustest. Soodustada loogiliste seoste loomist mullastiku ja ümbritseva keskkonna vahel. Luua võimalus algteadmiste saamiseks muldade iseärasustest, klassifitseerimisest ja muldade kaitse regulatsioonidest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines selgitatakse mulla olemust ja funktsioone, selle teket ja arengut ning morfoloogilisi iseärasusi. Samuti käsitletakse muldade arengu seaduspärasusi. Eraldi vaadeldakse mulla koostist ning omadusi. Peatutakse ka muldade omaduste uuringutes kasutatavatel meetoditel, muldade seirel ja kaardistamisel. Käsitletakse mulla eri režiime ja eritüübiliste muldade (põllu-, tehis- ja looduslikud mullad) kontekstis mullaviljakust. Kursuse raames antakse ülevaade muldade klassifitseerimise põhimõtetest (ka rahvusvahelised klassifikatsioonid). Lisaks käsitletakse mullaökoloogia ning -kaitse tänapäevaseid probleeme.

Kursuse vältel tuleb üliõpilasel täita mitmeid väikesemahulisi koduseid ülesandeid, mis täiendavad loengus käsitletut. Nendele lisaks töötab üliõpilane iseseisvalt läbi ühe teadusartikli, millest koostab lühiettekande ning analüüsib kaardimaterjali abil vabalt valitud uuringuala mullastikku ja selle omadusi ning esitab oma tähelepanekud vabas vormis referatiivse tööna
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab lahti seletada ja kasutada mullateaduse tähtsamaid mõisteid, kirjeldada mullas toimuvaid protsesse ning näeb mullastiku ja ümbritseva keskkonna vahelisi seoseid;
- kirjeldab ja analüüsib uuringuala mullastikulisi iseärasusi, sealseid mullaliike ja sellest lähtuvalt muldade omadusi;
- orienteerub mullateaduslikes materjalides ja metoodikates ning omab eeldusi mullateaduslike probleemide lahendamiseks.
Õppejõud
Piret Vacht , MSc
space