Keskkonnamonitooringu alused (MLG6018.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6018.LT
vana ainekood
MLG6018
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonnamonitooringu alused
Õppeaine nimetus inglise k
Environmental Monitoring
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keskkonna jälgimise ja vaatluste teostamise vajalikkuse ja võimaluste arusaamiseks. Soodustada teadmiste teket Eesti tähtsamatest keskkonnamonitooringu süsteemidest, nende jaotusest sisu, vaatlusmeetodite ja uuritava territooriumi järgi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keskkonnamonitooringu mõiste, teke ja jagunemine sisu, mastaabi ja vaatlusmeetodi järgi. Keskkonnamonitooringu struktuur, vaatlusjaamadele esitatavad nõuded. Keskkonnamonitooringu üldküsimused Eestis. Ülevaade Eesti seireprogrammist. Keskkonnaseirealane seadusandlus Eestis. Meteoroloogiline seire. Ilma- ja kliimavaatlused. Õhusaaste seire Eestis ja Tallinnas. Metsade seire Eestis läbi aegade. Põhjavete seire Eestis. Eesti sisevete seire.Eesti märgalade seire. Rannikumere seire, selle ülesanded ja teostamine Eestis. Läänemere seire, sellega seotud rahvusvaheline koostöö. Radiatsiooni seire ülesanded ja seiretehnika Eestis. Distantsmonitooring kui kaasaegse seiretehnika näide. Bioindikatsioon seiremeetodina. Keskkonnamonitooringu tähtsus keskkonnakorraldusele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab tajuda ja aru saada looduskeskkonna seire meetoditest ning Eesti Vabariigi keskkonnamonitooringu süsteemist ja vastavast seadusandlusest;
- mõistab tähtsamaid Eestis teostatavaid keskkonnamonitooringuid;
- oskab kasutada keskkonnamonitooringuid kerkivate uurimisprobleemide lahendamisel.
Õppejõud
Kait Antso, MSc
space