Soojusõpetus (MLF6027.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6027.LT
vana ainekood
MLF6027
Õppeaine nimetus eesti k
Soojusõpetus
Õppeaine nimetus inglise k
Heat and Molecular Structure
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tõnu Laas (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada tasakaalulise termodünaamika ning molekulaarfüüsika nähtustest ja seaduspärasustest süvendatud arusaama kujunemist;
Toetada mehaanika seaduste rakendatavuse oskust, kasutades neid soojusõpetuse mõningate seaduspärasuste tuletamisel;
Võimaldada aine ehitusest põhiteadmiste ja -arusaamade omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ideaalsed gaasid. Termodünaamika esimene seadus. Termodünaamika teine seadus. Aine molekulaar-kineetilise teooria alused. Statistilise füüsika elemendid: temperatuuri ja rõhu statistiline olemus, Maxwelli ja Boltzmanni jaotused. Reaalsed gaasid ja aurud. Vedelikud. Kristallilised ja amorfsed ained. Polümeerid. Harjutus- ja probleemülesanded aine kohta.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab tasakaalulise termodünaamika ja molekulaarfüüsika põhiseaduseid ja nende rakendatavuse piire;
- omandab arusaamise soojusõpetuse põhimõistetest ja seadustest;
- oskab rakendada termodünaamika seadusi probleemülesannete lahendamisel;
- oskab rakendada termodünaamika ja soojusõpetuse teooriat igapäevaste nähtuste kirjeldamisel ja analüüsil.
Õppejõud
Prof. Tõnu Laas
space