Demonstratsioonkatsed loodusteadustes (MLF6015.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6015.LT
vana ainekood
MLF6015
Õppeaine nimetus eesti k
Demonstratsioonkatsed loodusteadustes
Õppeaine nimetus inglise k
Demonstration Experiments in Natural Sciences
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused põhikooli loodusõpetuse demonstratsioonkatsete metoodika ja läbiviimise oskuste omandamiseks;
Toetada loodusteaduslike ainete õpetajale vajalike metoodikaalaste oskuste kujundamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Põhikooli loodusõpetuse ainekavas sisalduvate keemia ja füüsika valdkonda kuuluva materjali analüüs. Aatomi ja aine ehituse mudelite demonstreerimine. Ohutusnõuded keemia katsete läbiviimisel, aparatuuri koostamisel ja ainete kasutamisel. Keemilised reaktsioonid ja neid iseloomustavad tunnused. Vesi kui lahusti, kui keemiliste reaktsioonide toimumise keskkond. Vee puhastamise viisid. Õhk, õhu koostis. Põlemine ja kõdunemine. Õhu soojuspaisumine. Õhu rõhk. Vee füüsikalised omadused – märgamine, mittemärgamine, õhuniiskus. Vee liikumine mullas. Pikkuse ja ruumala mõõtmine. Jõudude liigid, jõu demonstreerimise vahendid. Kiirte käik läätsedes ja peeglites, valguskiire murdumine. Soojusnähtused. Elektrinähtuste demonstreerimine, vooluring. Magnetnähtused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja oskab näidata põhikooli loodusõpetuse kursuses, põhikooli keemia ja füüsika kursustes sobilikke põhilisi demonstratsioonkatseid koos vastavale klassile sobiva seletusega;
- tunneb demonstratsioonkatsete põhilisi metoodilisi võtteid, oskab valida sobivaid katsevahendeid, neid käsitseda ja hooldada;
- tunneb põhikooli loodusainete ainekava ja teab milliseid eksperimente vastavate vahenditega erinevate teemade juurde demonstreerida.
Õppejõud
PhD Neeme Lumi, ped.kand Viiu Sillaste
space