Taime- ja loomaökoloogia välipraktikum (MLB6055.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6055.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Taime- ja loomaökoloogia välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Course in Plant and Animal Ecology
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Toetada ökoloogiliseks uurimistööks vajalike välitööoskuste
kujunemist;
- Toetada peamiste elukoosluste tundmiseks ja uurimiseks vajalike
oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Taimeökoloogia osa algab ettevalmistava tööga mais, mil korratakse
taimeliike piltide ja rühmade alusel (testid Moodles) ja tutvutakse
taimkatte statistilise analüüsi võimalustega (kontakttunnid).
Taimeökoloogia alane väliõpe toimub väljaspool Tallinna 4 päeva
jooksul. Alguses korratakse ja õpitakse liike külastades erinevaid
taimekoosluseid. Õpitakse kirjeldama taimekatet niidul ja metsas
ning saadud andmeid analüüsima kasutades programme Excel ja PC-
Ord. Taimkatte kirjeldamine ja andmete analüüsi teostatakse 2-4-
liikmelistes rühmades ja hiljem hinnatakse oma panust rühmas ja
teiste rühmade tööd.
Loomaökoloogia osa algab ettevalmistava tööga mais, mil
korratakse põhjaloomastiku piltide ja rühmade alusel (testid
Moodles) ja tutvutakse statistilise analüüsi võimalustega
(kontakttunnid). Loomaökoloogia alane väliõpe toimub Harjumaa
piires (2 päeva). Loomastiku osas uuritakse veekoosluste elustikku
ja vaadeldakse seoseid loomade leviku ja põhiliste keskkonna
tegurite vahel eri elupaikades. Alguses toimub tutvumine

loomarühmade liigilist mitmekesisust ja ökoloogilisi nõudmisi
kirjeldavate uurimismeetoditega. Õpitakse kirjeldama põhjakoosluste
loomastiku liigilist ja ökoloogilist struktuuri ning välitööde käigus
kogutud andmeid analüüsima statistilise tarkvara R abil. Iseseisev töö
seisneb praktiliste ülesannete täitmises ja saadud tulemuste põhjal
aruande koostamises 2-4- liikmelistes rühmades.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab ära tunda peamisi liike erinevates elukooslustes;
- oskab liikide ja struktuuri alusel kooslusi eristada;
- oskab kasutada põhilisi meetodeid taime- ja loomakoosluste kirjeldamisel ja analüüsimisel;
- oskab saadud tulemustest teha järeldusi.
Õppejõud
Lekt Elle Rajandu PhD, lekt Arno Põllumäe PhD
space