Hispaania keel C1.2 (LCS6332.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel C1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish C1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Euroopa keeleõppe raamdokumendis sätestatud C1.2 keeletaseme nõudmiste täitmiseks ning C.1.1 taseme kursusel omandatud teadmiste edasi arendamiseks ja kinnistamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatiliselt keeruliste lausete moodustamine. Umbmäärased tegusõnad. Subjunktiivi ja indikatiivi erinevused. Mineviku ajad. Tingimuslaused. Kaudkõne. Passiiv. Artiklite kasutamine ja ära jätmine. Kirjutamisoskused: Lühikese essee kirjutamine tunnis käsitletud teemadel. Ideede täpne ning korrektne väljendamine. Kuulamis-, lugemis-, arusaamisoskused: soravalt ning vestluskaaslast kuulates täpsustada kuuldut, kasutades sobivat intonatsiooni, hääldust ja laia sõnavara, suutlikkus eristada erinevaid dialekte. Aine läbimiseks on vajalik aktiivne osalus tunni töös.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas hispaania keele C1.1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab pikki ja keerulisi, faktuaalseid ja fiktsionaalseid tekste; suudab raskusteta lugeda kaasaegset kirjandust hispaania keeles; oskab tajuda stiilierinevusi;
- suudab kirjutada selget ja hästi struktureeritud teksti ning tutvustada pikemalt oma vaatepunkti;
- suudab kirjutada akadeemilist artiklit;
- suudab sünteesida eri allikatest pärit informatsiooni;
- suudab luua mitut põhjendatud argumenti ühel teemal;
- suudab suhteliselt lihtsalt mõista loenguid ja diskussioone;
- oskab teha akadeemilist ettekannet;
- suudab end ladusalt väljendada ja hispaania keelt eri situatsioonides efektiivselt kasutada;
- suudab kasutada hispaania keelt loominguliselt;
- oskab ära tunda fraseologisme ja kõnekeelseid väljendeid;
- suudab analüüsida lausetes grammatilisi ja süntaktilisi aspekte;
- suudab analüüsida ja mõtestada oma keeleõpet.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez
space