Hispaania keel C1.1 (LCS6331.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel C1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish C1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez (õpetamise keel: hispaania keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Euroopa keeleõppe raamdokumendis sätestatud C1.1 keeletaseme nõudmiste täitmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iga õppetund lähtub teksti lugemisest, millega võetakse vaatluse alla mõni sotsiopoliitiline aspekt Hispaania või hispaaniakeelsete maades toimuval päevakajalisel teemal.Tähelepanu tuuakse uuele sõnavarale, eriti ametlikule keelekasutusele, mida üliõpilased saavad rakendada oma kirjutistes. Lisanduvad audiovisuaalsed materjalid, mille abil üliõpilased täiendavad nii suulisest kõnest arusaamis- kui ka väljendusoskust. Eraldi tegeletakse ka tekstist lähtuvalt mõne grammatilise aspekti analüüsimisega. Kõik ülesanded on seotud ka iseseisva tööga.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas hispaania keele B2.2-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab pikki ja keerulisi, faktuaalseid ja fiktsionaalseid tekste; suudab raskusteta lugeda kaasaegset kirjandust hispaania keeles; oskab tajuda stiilierinevusi;
- suudab kirjutada selget ja hästi struktureeritud teksti ning tutvustada pikemalt oma vaatepunkti;
- suudab kirjutada akadeemilist artiklit;
- suudab sünteesida eri allikatest pärit informatsiooni;
- suudab luua mitut põhjendatud argumenti ühel teemal;
- suudab suhteliselt lihtsalt mõista loenguid ja diskussioone;
- oskab teha akadeemilist ettekannet;
- suudab end ladusalt väljendada ja hispaania keelt eri situatsioonides efektiivselt kasutada;
- suudab kasutada hispaania keelt loominguliselt;
- oskab ära tunda fraseologisme ja kõnekeelseid väljendeid;
- suudab analüüsida lausetes grammatilisi ja süntaktilisi aspekte;
- suudab analüüsida ja mõtestada oma keeleõpet.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez
space