Itaalia keel C1.2 (LCI6332.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6332.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel C1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Italian C1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles C1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: tegusõna kõneviiside ja aegade kasutamine pealauses ja kõrvallauses; consecutio temporum; aspekt kasutuses; infinitiivi, gerundiivi ja partitsiipiga kõrvallaused; kaudne kõne.
Suuline väljendusoskus: arutelud aktuaalsetest probleemidest Itaalias. Üliõpilased valivad iseseisvalt teemasid ja esitavad neid ettekanne vormis. Järgneb üldarutelu;
Kirjalik eneseväljendus: Lühiesseid teemade kohta, mida konversatsiooni tundides käsitletakse; klassis keskendutakse vigade analüüsile ja parandamisele.
Lugemine ja kuulamine ning arusaamine: raskete (ilukirjanduslikke ning esseistlikke) Itaalia keelsete originaaltekstide lugemine ja tõlgendamine. Originaalsete itaaliakeelsete heli- ja videosalvestuste kuulamine, mille kaudu harjutatakse arusaamist itaalia suulisest keelest.
Audeerimine, töö sõnaraamatuga, lektüürid, kirjalik väljendusoskus ja selle tagasisidestamine.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele C1.1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab korrektselt valida tegusõna kõneviisi ja aega ka väga keerulise süntaksiga liitlausetes ja tekstides, sellele lisandub metakeeleline teadlikkus oma valikust;
- oiskab itaalia keeles ladusalt ja spontaanselt suhelda kasutades laia sõnavara;
- suudab kirjutada grammatiliselt korrektse itaaliakeelse teksti, kasutades laialdast sõnavara ja kirjakeelele omaseid konstruktsioone.
Õppejõud
Evelina Valitutto
space