Itaalia keel C1.1 (LCI6331.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel C1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Italian C1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles C1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: artikli, eessõnade ja asesõnade kasutuse harjutamine ja sellega seotud probleemide analüüs;
Suuline väljendusoskus: arutelud aktuaalsetest probleemidest Itaalias. Üliõpilased valivad iseseisvalt teemasid ja esitavad neid ettekanne vormis. Järgneb üldarutelu;
Kirjalik eneseväljendus: üliõpilased kirjutavad iseseisvalt lõhiesseid teemade kohta, mida konversatsiooni tundides käsitletakse; klassis keskendutakse vigade analüüsile ja parandamisele.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: keeruliste (ilukirjanduslike ning esseistlike) itaaliakeelsete originaaltekstide lugemine ja tõlgendamine. Originaalsete itaaliakeelsete heli- ja videoselvestuste kuulamine, mille kaudu harjutatakse arusaamist itaalia suulisest keelest.
Iseseisev töö eri osaoskuste arendamisel: kuulamine, töö sõnaraamatuga, lugemine, kirjalik väljendusoskus ja tagasiside.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele B2.2-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab korrektselt kasutada nii suuliselt kui kirjalikult itaaliakeelseid artikleid, eessõnu ja asesõnu;
- oskab itaalia keeles ladusalt ja spontaanselt, liigselt sõnu otsimata kõneleda ja suhelda;
- suudab kirjutada grammatiliselt korrektse itaaliakeelse teksti, kasutades laialdast sõnavara ja kirjakeelele omaseid konstruktsioone;
- saab aru mahukatest ning keerulistest tekstidest ja neid analüüsida nii süntaktilisest kui semantilisest aspektist.
- suudab jälgida, aru saada ja ümber jutustada originaalseid itaaliakeelseid suuliseid tekste (nt dialoogid, raadiosaated, teleuudised, jne);
Õppejõud
Evelina Valitutto
space