Itaalia keel C1.1 (LCI6331.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6331.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel C1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Italian C1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles C1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: artikli, eessõnade ja asesõnade kasutuse harjutamine ja sellega seotud probleemide analüüs;
Suuline väljendusoskus: arutelud aktuaalsetest probleemidest Itaalias. Üliõpilased valivad iseseisvalt teemasid ja esitavad neid ettekanne vormis. Järgneb üldarutelu;
Kirjalik eneseväljendus: üliõpilased kirjutavad iseseisvalt lõhiesseid teemade kohta, mida konversatsiooni tundides käsitletakse; klassis keskendutakse vigade analüüsile ja parandamisele.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: keeruliste (ilukirjanduslike ning esseistlike) itaaliakeelsete originaaltekstide lugemine ja tõlgendamine. Originaalsete itaaliakeelsete heli- ja videoselvestuste kuulamine, mille kaudu harjutatakse arusaamist itaalia suulisest keelest.
Iseseisev töö eri osaoskuste arendamisel: kuulamine, töö sõnaraamatuga, lugemine, kirjalik väljendusoskus ja tagasiside.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele B2.2-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus korrektselt kasutada nii suuliselt kui kirjalikult itaaliakeelseid artikleid, eessõnu ja asesõnu.
Oskus itaalia keeles ladusalt ja spontaanselt, liigselt sõnu otsimata kõneleda ja suhelda.
Suutlikkus kirjutada grammatiliselt korrektse itaaliakeelse teksti, kasutades laialdast sõnavara ja kirjakeelele omaseid konstruktsioone.
Suutlikkus aru saada mahukatest ning keerulistest tekstidest ja neid analüüsida nii süntaktilisest kui semantilisest aspektist.
Suutlikkus jälgida, aru saada ja ümberjutustada originaalseid itaaliakeelseid suuliseid tekste (nt dialoogid, raadiosaated, teleuudised, jne).
Õppejõud
Evelina Valitutto
space