Itaalia keel B2.1 (LCI6321.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6321.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel B2.1
Õppeaine nimetus inglise k
Italian B2.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Itaalia keele oskuse täiendamiseks neile, kelle eelnev keeletase Euroopa keeleõppe raamdokumendi http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf vastab B1 tasemele ehk tavakasutaja tasemele. Kursuse eesmärgiks on iseseisva keeleoskuse omandamine, mis võimaldab toime tulla õpitava keele keskkonnas ning põhirõhk on suhtlemise osaoskuste, st. kirjalikust ja suulisest tekstist arusaamise oskuse (lugemine ja kuulamine) ning reflektsiooni- ja interaktsioonipädevuse (rääkimise ja kirjutamise) arendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: põhjalikud teadmised foneetikast, suur ja väike algustäht, määrava, umbmäärase ja partitiivse artikli kasutamine, omadussõna võrdlusastmed; verbi kindla kõneviisi imperfekti moodustamine ja kasutamine, umbisikulised verbid ja ebareeglipärased verbid õpitud ajavormides; määrsõnad; erinevad lausetüübid: rinnastavad ja põimlaused; siduvad aseõnad, kaudse küsimuse moodustamine.
Suuline väljendusoskus: õpitakse rääkima oma kogemustest ja tunnetest, kirjeldama läbielatud sündmusi, jutustama nähtud filmist või loetud raamtatust; sõnavara puhul süvenetakse puhkuseveetmise, loomi ja vaba aja veetmist puudutavatesse teemadesse
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama keskmise pikkusega jutustavaid ja argumenteerivaid tekste (300 sõna).
ursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele B1.2 -tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on suuteline lugema artikleid ja aruandeid, mis puudutavad kaasaegseid probleeme.
- suudab aru saada pikematest kõnedest, kui teema on tuttav. Suutlikkus aru saada isiklikku huvi pakkuvatest tekstidest.
- suudab osaleda diskussioonis ning kaitsta oma vaatenurka.
- suudab esitada pikema monoloogina oma seisukohta ning seda põhjendada, tuues asjakohaseid näiteid.
- suudab väljendada kirjalikult oma arvamust erinevatel teemadel, tuues asjakohaseid näiteid. Suutlikkus olulist informatsiooni valida ja edastada.
Õppejõud
Paolo Schimmenti
space