Itaalia keel A2 (LCI6312.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Italian A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Kristiina Rebane (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles A2 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: teadmised foneetikast, ortograafiast ja kirjavahemärkidest, ebareeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, abiverbid avere ja essere, mineviku kesksõna, gerundiivi, kindla kõneviisi täismineviku ja lihttuleviku moodustamine ja kasutamine, asesõnalised verbid; rõhulised isikulised asesõnad, arvsõnad. Eessõnad ja nende artikliga liitunud vormid.
Suuline väljendusoskus: õpitakse rääkima oma õpingutest ja tööst, arendatakse riike ja rahvusi, ilmastikunähtusi, reisimist, elukutseid ja rõivaesemeid puudutavat sõnavara.
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi jutustavaid tekste.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama pikematest informatiivsest tekstidest ja kuulama lühikesi informatiivseid ja kirjeldavaid tekste.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele A1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes jutustavates tekstides;
- tunneb ära ja moodustab õpitud grammatilisi vorme, mõistab igapäevakõnet;
- loeb lihtsaid kirjeldavaid ja ka lihtsamaid ilukirjanduslikke tekste;
- suudab lugeda korrektselt itaaliakeelseid lihtsamaid tekste;
- suudab sooritada A2 tasemeeksami.
Õppejõud
Kristiina Rebane
space