Itaalia keel A2 (LCI6312.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Italian A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Kristiina Rebane (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles A2 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: teadmised foneetikast, ortograafiast ja kirjavahemärkidest, ebareeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, abiverbid avere ja essere, mineviku kesksõna, gerundiivi, kindla kõneviisi täismineviku ja lihttuleviku moodustamine ja kasutamine, asesõnalised verbid; rõhulised isikulised asesõnad, arvsõnad. Eessõnad ja nende artikliga liitunud vormid.
Suuline väljendusoskus: õpitakse rääkima oma õpingutest ja tööst, arendatakse riike ja rahvusi, ilmastikunähtusi, reisimist, elukutseid ja rõivaesemeid puudutavat sõnavara.
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi jutustavaid tekste.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama pikematest informatiivsest tekstidest ja kuulama lühikesi informatiivseid ja kirjeldavaid tekste.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele A1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes jutustavates tekstides;
- tunneb ära ja moodustab õpitud grammatilisi vorme, mõistab igapäevakõnet;
- loeb lihtsaid kirjeldavaid ja ka lihtsamaid ilukirjanduslikke tekste;
- suudab lugeda korrektselt itaaliakeelseid lihtsamaid tekste;
- suudab sooritada A2 tasemeeksami.
Õppejõud
Kristiina Rebane
space