Itaalia keel A1 (LCI6311.HT)
Õppeaine kood
LCI6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Italian A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Kristiina Rebane (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles A1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: reeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, määrava ja umbmäärase artikli kasutamine, verbi infinitiiv, kindla kõneviisi oleviku ja käskiva kõneviisi moodustamine ja kasutamine, isikulised asesõnade ja omastavad omadussõnade vormid ja kasutamine.
Suuline väljendusoskus: õpitakse end tutvustama, mõistma lihtsat igapäevast vestlust ja vastama küsimustele, mis puudutavad üliõpilase isikut: vanust, elukohta jne; sõnavara hõlmab järgnevaid teemasid: perekond, värvid, kehaosad, toidud, telefon, ühistransport.
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi kirjeldavaid ja informatiivseid tekste.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama lühikesest informatiivsest tekstist ja kuulama aeglast kõnet igapäevastel teemadel.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes tekstides;
Tunneb ära ja moodustab õpitud grammatilisi vorme;
Mõistab aeglast igapäevakõnet;
Loeb lihtsaid kirjeldavaid ja informatiivseid tekste;
Suudab sooritada A1 tasemeeksami.
Õppejõud
Krstiina Rebane