Itaalia keel A1 (LCI6311.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Italian A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises itaalia keeles A1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: reeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, määrava ja umbmäärase artikli kasutamine, verbi infinitiiv, kindla kõneviisi oleviku ja käskiva kõneviisi moodustamine ja kasutamine, isikulised asesõnade ja omastavad omadussõnade vormid ja kasutamine.
Suuline väljendusoskus: õpitakse end tutvustama, mõistma lihtsat igapäevast vestlust ja vastama küsimustele, mis puudutavad üliõpilase isikut: vanust, elukohta jne; sõnavara hõlmab järgnevaid teemasid: perekond, värvid, kehaosad, toidud, telefon, ühistransport.
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi kirjeldavaid ja informatiivseid tekste.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama lühikesest informatiivsest tekstist ja kuulama aeglast kõnet igapäevastel teemadel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes tekstides;
- tunneb ära ja moodustab õpitud grammatilisi vorme;
- mõistab aeglast igapäevakõnet;
- loeb lihtsaid kirjeldavaid ja informatiivseid tekste;
- suudab sooritada A1 tasemeeksami.
Õppejõud
Krstiina Rebane
space