Akadeemiline prantsuse keel II, C1 (LCF6334.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6334.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline prantsuse keel II, C1
Õppeaine nimetus inglise k
French for Academic Purposes II, C1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused prantsuse keele oskuse täiendamiseks neile, kelle eelnev keeletase vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2.2 tasemele. Kursuse eesmärgiks on keeleliste pädevuste omandamiseks akadeemilises kirjalikus ja suulises prantsuse keeles C1.1 tasemel, ehk vilunud keelekasutaja tasemel nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. C1.1 tase võimaldab vabalt suhelda õpitava keele keskkonnas ja tõhusalt omandada erialaseid teadmisi ning oskusi prantsuse keele kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad on akadeemiline fookusega ja seotud prantsuskeelse kultuuriruumiga ning toetab lõputöö valmimist.
Grammatika: keeleanalüüs nii süntaktilisest kui semantilisest aspektist lähtudes ja metakeelt kasutades.
Kuulamine: autentsete akadeemiliste kõnede (nt. konverentside ettekanded, loengud, raadiosaated, teleuudised, jne) detailne mõistmine.
Lugemine: pikkade akadeemiliste tekstide lugemine (artiklid, esseed, peatükid, raamatud) ja varjatud tähenduse analüüs ja tõlgendamine, teksti struktuuri ja -funktsioonide analüüs.
Kirjalik eneseväljendus: mitme teksti baasil sünteesi kirjutamine (synthèse), argumenteerivate tekstide kirjutamine. Kõne transkribeerimine, struktureeritult konspekteerimine ja kirjalik vahendamine vastavas keeleregistris.
Suuline eneseväljendus: akadeemilist sõnavara kasutades pika argumenteeritud monoloogi esitamine erialasel teemal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab mõista pikki ja keerulisi suuliseid ja kirjalikke tekste, tabada ka varjatud tähendust ja tekstide struktuuri;
- suudab osaleda spontaanselt akadeemilises arutelus;
- oskab end erialasel teemal ladusalt mõistetavaks teha, vajadusel ümber sõnastada ja kohandada keeleregistrit;
- oskab kirjutada argumenteerivat, loogilist ja sidusat teksti toetudes mitmele teoreetilisele allikale;
- suudab koostada ja ette kanda akadeemilist erialaga seotud multimodaalset teksti.
Õppejõud
Aleksandra Ljalikova
space