Akadeemiline prantsuse keel I (LCF6333.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6333.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline prantsuse keel I
Õppeaine nimetus inglise k
French for Academic Purposes I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ülo Siirak (õpetamise keel: prantsuse keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused prantsuse keele oskuse täiendamiseks neile, kelle eelnev keeletase vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2.2 tasemele. Kursuse eesmärgiks on keeleliste pädevuste omandamiseks akadeemilises kirjalikus ja suulises prantsuse keeles vilunud keelekasutaja tasemel nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. C1.1 tase võimaldab vabalt suhelda õpitava keele keskkonnas ja tõhusalt omandada erialaseid teadmisi ning oskusi prantsuse keele kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad on akadeemilise fookusega ja seotud prantsuskeelse kultuuriruumiga ning toetab lõputöö valmimist.
Keelestruktuurid: keele analüüs nii süntaktilisest kui semantilisest aspektist lähtudes.
Kuulamine: autentsete suuliste tekstide (nt. konverentside ettekanded, loengud, raadiosaated, teleuudised, jne) detailne mõistmine, struktureeritult konspekteerimine ja kirjalik vahendamine vastavas keeleregistris.
Lugemine: akadeemiliste tekstide lugemine (artiklid, esseed, peatükid, raamatud) ja varjatud tähenduse analüüs ja tõlgendamine, teksti struktuuri ja -funktsioonide analüüs.
Kirjalik väljendusoskus: akadeemiliste tekstide kokkuvõtete kirjutamine (résumé ja compte rendu), argumenteerivate tekstide kirjutamine.
Suuline eneseväljendus: multimodaalsete tekstide loomine ja esitlus (podcast).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab mõista akadeemilisi suuliseid ja kirjalikke tekste, tabada varjatud tähendust ja tekstide struktuuri;
- oskab osaleda arutelus asjakohasel viisil;
- oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, vajadusel ümber sõnastada ja kohandada keeleregistrit;
- oskab kirjutada loogilist ja sidusat teksti lähtudes pikematest ja keerulisematest akadeemilistest tekstidest;
- oskab koostada ja ette kanda multimodaalset teksti.
Õppejõud
Ana Sofia Chermont de Magalhaes
space