Prantsuse keel B2.2 (LCF6322.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel B2.2
Õppeaine nimetus inglise k
French B2.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused prantsuse keel oskuse täiendamiseks neile, kelle eelnev keeletase vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf) B2.1-tasemele ehk iseseisva kasutaja esimesele tasemele (kirjeldatud detailsemalt osaoskuste osas). Kursuse eesmärgiks on iseseisva keeleoskuse omandamine, mis võimaldab toime tulla õpitava keele keskkonnas ning põhirõhk on suhtlemise osaoskuste, st. kirjalikust ja suulisest tekstist arusaamise oskuse (lugemine ja kuulamine) ning reflektsiooni- ja interaktsioonipädevuse (rääkimise ja kirjutamise) arendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöös toetatakse kirjalikust ja suulisest tekstist arusaamise oskuse (lugemine ja kuulamine) ning reflektsiooni- ja interaktsioonipädevuse (rääkimise ja kirjutamise) arendamist.
Teemad puudutavad inimestevahelisi suhteid, kaasaegseid probleeme (tööhõive, sooline võrdõiguslikkus, keskkond) ning üliõpilased süvenevad põhjalikumalt mõnesse neid huvitavasse teemasse. Keskendutakse peamiselt ajakirjanduslikele tekstidele. Õppetöös on olulisel kohal arutelu ning arendatakse oskust argumenteerida erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt, kasutades selleks sobilikku keeleregistrit.
Suur tähelepanu on sõnavara täiendamisel. Keele struktuure (grammatikat) õpitakse kontekstis, st lähtuvalt käsitletud teemadest. Kirjalikus väljendusoskuses õpitakse kirjutama kirjeldavaid ja arutlevaid tekste.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab lugeda üsna vabalt ajakirjanduslikke ja proosatekste erinevatel teemadel, oskus näidata arusaamist end huvitava valdkonna sõnavarast ja aru saada tekstide kesksetest argumentidest ja mõttest.
- suudab jälgida keeleliselt keerulisema ja pikema kõne olulisemaid argumente.
- suudab esitada oma arvamust ning küsida tagasisidet teistelt, oskus planeerida oma argumentide kaitsmist ning ette näha vastuargumente. Suutlikkus parafraseerida.
- suudab koostada selge ning argumenteeritud esitlus, rõhutades olulist ning tuues asjakohaseid näiteid.
- suudab kirjutada selgeid, detailseid kirjeldusi tõelistest ja välja mõeldud sündmustest ja kogemustest, tuua välja ideede vahelisi seoseid, järgides teksti koostamise erinevaid põhimõtteid (nt ametlik tekst või siis essee).
Õppejõud
Merilyn Meristo, Kateryn Rannu
space