Prantsuse keel B2.1 (LCF6321.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6321.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel B2.1
Õppeaine nimetus inglise k
French B2.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused prantsuse keel oskuse täiendamiseks neile, kelle eelnev keeletase Euroopa keeleõppe raamdokumendi http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf B1.2 tasemele ehk tavakasutaja tasemele. Kursuse eesmärgiks on iseseisva keeleoskuse omandamine, mis võimaldab toime tulla õpitava keele keskkonnas ning põhirõhk on suhtlemise osaoskuste, st. kirjalikust ja suulisest tekstist arusaamise oskuse (lugemine ja kuulamine) ning reflektsiooni- ja interaktsioonipädevuse (rääkimise ja kirjutamise) arendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppetöös toetatakse kirjalikust ja suulisest tekstist arusaamise oskuse (lugemine ja kuulamine) ning reflektsiooni- ja interaktsioonipädevuse (rääkimis- ja kirjutamisoskuse) arendamist.
Teemad puudutavad inimestevahelisi suhteid, kaasaegseid probleeme (tööhõive, sooline võrdõiguslikkus, keskkond) ning üliõpilased süvenevad põhjalikumalt mõnesse neid huvitavasse teemasse. Keskendutakse peamiselt ajakirjanduslikele tekstidele. Õppetöös on olulisel kohal arutelu ning arendatakse oskust argumenteerida erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt, õpitakse kasutama sobilikku keeleregistrit.
Suur tähelepanu on sõnavara täiendamisel. Keele struktuure (grammatikat) õpitakse kontekstis, st lähtuvalt käsitletud teemadest. Kirjalikus väljendusoskuses õpitakse kirjutama kirjeldavaid ja arutlevaid tekste.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on suuteline lugema artikleid ja aruandeid, mis puudutavad kaasaegseid probleeme;
- suudab aru saada pikematest kõnedest, kui teema on tuttav;
- suudab osaleda diskussioonis ning kaitsta oma vaatenurka;
- suudab esitada pikema monoloogina oma seisukohta ning seda põhjendada, tuues asjakohaseid näiteid;
- suudab väljendada kirjalikult oma arvamust erinevatel teemadel, tuues asjakohaseid näiteid. Suutlikkus olulist informatsiooni valida ja edastada.
Õppejõud
Ülo Siirak
space