Prantsuse keel A2 (LCF6312.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
French A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eelnev prantsuse keele tase on A1.
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises prantsuse keeles A2 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: ebareeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, abiverbid avoir ja être, mineviku kesksõna, gerundiivi, kindla kõneviisi täismineviku ja lihttuleviku moodustamine ja kasutamine, asesõnalised verbid; rõhulised isikulised asesõnad, arvsõnad. Eessõnad ja nende artikliga liitunud vormid.
Suuline väljendusoskus: õpitakse rääkima oma õpingutest ja tööst, arendatakse riike ja rahvusi, ilmastikunähtusi, reisimist, elukutseid ja rõivaesemeid puudutavat sõnavara.
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi jutustavaid tekste, millele järgneb vigade analüüs.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama pikematest informatiivsest tekstidest ja kuulama lühikesi informatiivseid kirjeldavaid tekste.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas prantsuse keele A1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes jutustavates tekstides;
Oskus tunda ära ja moodustada õpitud grammatilisi vorme, mõista igapäevakõnet, lugeda lihtsaid kirjeldavaid ja ka lihtsamaid ilukirjanduslikke tekste;
Suutlikkus arutleda ja anda loetule omapoolne hinnang;
Suutlikkus sooritada A2 tasemeeksam.
Õppejõud
Kateryn Rannu
space