Prantsuse keel A1 (LCF6311.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
French A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises prantsuse keeles A1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Foneetika: põhjalik foneetikakursus.
Grammatika: reeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, määrava ja umbmäärase artikli kasutamine, verbi infinitiiv, kindla kõneviisi oleviku ja käskiva kõneviisi moodustamine ja kasutamine, isikulised asesõnade ja omastavad omadussõnade vormid ja kasutamine.
Suuline väljendusoskus: õpitakse end tutvustama, mõistma ja vastama igapäevast elu puudutavatele küsimustele; sõnavara hõlmab järgnevaid teemasid: perekond, värvid, kehaosad, toidud, telefon, ühistransport.
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi kirjeldavaid ja informatiivseid tekste, millele järgneb vigade analüüs.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama lühikesest informatiivsest tekstist ja kuulama aeglast kõnet igapäevastel teemadel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes tekstides;
- oskab tunda ära ja moodustab õpitud grammatilisi vorme, mõistab aeglast igapäevakõnet;
- loeb lihtsaid kirjeldavaid ja informatiivseid tekste;
- suudab lugeda korrektselt prantsuskeelseid lihtsamaid tekste.
Õppejõud
Merilyn Meristo
space