Prantsuse keel A1 (LCF6311.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
French A1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises prantsuse keeles A1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Foneetika: põhjalik foneetikakursus.
Grammatika: reeglipäraste nimi- ja omadussõnade arvu- ja sootunnused, määrava ja umbmäärase artikli kasutamine, verbi infinitiiv, kindla kõneviisi oleviku ja käskiva kõneviisi moodustamine ja kasutamine, isikulised asesõnade ja omastavad omadussõnade vormid ja kasutamine.
Suuline väljendusoskus: õpitakse end tutvustama, mõistma ja vastama igapäevast elu puudutavatele küsimustele; sõnavara hõlmab järgnevaid teemasid: perekond, värvid, kehaosad, toidud, telefon, ühistransport.
Kirjalik eneseväljendus: õpitakse koostama lühikesi kirjeldavaid ja informatiivseid tekste, millele järgneb vigade analüüs.
Lugemine ja kuulmine ning arusaamine: õpitakse aru saama lühikesest informatiivsest tekstist ja kuulama aeglast kõnet igapäevastel teemadel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes tekstides;
- oskab tunda ära ja moodustab õpitud grammatilisi vorme, mõistab aeglast igapäevakõnet;
- loeb lihtsaid kirjeldavaid ja informatiivseid tekste;
- suudab lugeda korrektselt prantsuskeelseid lihtsamaid tekste.
Õppejõud
Merilyn Meristo
space