Saksa keel B2.2 (LCD6322.HT)
Õppeaine kood
LCD6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keel B2.2
Õppeaine nimetus inglise k
German B2.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on jõuda Euroopa keeleoskustasemete skaala B2+ tasemele (edasijõudnute tase), mis võimaldab mitmekülgset, sh ka eriala valdkonnaga seotud sotsiaalset suhtlemist, arvestades sealjuures vastavat kultuuritausta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise) integreeritud arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala B2 sisust.

Teksti keelendite ja sisu analüüs. Keelelisi raskuspunkte analüüsivad harjutused. Grammatika elemendid tekstis ja nende analüüs. Teksti retseptsioon ja produktsioon. Kirjalikud teksti esitamise vormid: jutustus, kirjeldus, arutlus. Fiktsionaalsete tekstide ja argumenteeriva kirjandi kirjutamine. Teksti analüüs ja interpretatsioon. Sõnavara laiendamine.. Tekstide lihtsustamine ja rekonstrueerimine. Parafraseerimine. Temaatiline progressioon, teema liigendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse lõpuks omandab õppija teadmised ja oskused, mis vastavad Euroopa keeleoskustasemete skaala B2+ tasemele.
Üliõpilane oskab analüüsida tekstide ülesehitust, sisu ja kasutatud keelelisi vahendeid.
Oskab kirjutada arutlevat kirjandit, väljendada nii kõnes kui kirjas oma seisukohti ja neid põhjendada.
Õppejõud
Õie Kirs
Asenduskirjandus
Brinker, K. (2001). Linguistische Textanalyse: eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin: Erich Schmidt Verlag.
Hausendorf, H./ Kesselheim, W. (2008). Textlinguistik fürs Examen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Mittelpunkt B2/C1. (2009). Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck. Textsorten für Studium und Beruf. Stuttgart: Klett.