Saksa keel B2.2 (LCD6322.HT)
space
Õppeaine kood
LCD6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keel B2.2
Õppeaine nimetus inglise k
German B2.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ursula Margarete Theisen (õpetamise keel: saksa keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on jõuda Euroopa keeleoskustasemete skaala B2+ tasemele (edasijõudnute tase), mis võimaldab mitmekülgset, sh ka eriala valdkonnaga seotud sotsiaalset suhtlemist, arvestades sealjuures vastavat kultuuritausta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise) integreeritud arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala B2 sisust.

Teksti keelendite ja sisu analüüs. Keelelisi raskuspunkte analüüsivad harjutused. Grammatika elemendid tekstis ja nende analüüs. Teksti retseptsioon ja produktsioon. Kirjalikud teksti esitamise vormid: jutustus, kirjeldus, arutlus. Fiktsionaalsete tekstide ja argumenteeriva kirjandi kirjutamine. Teksti analüüs ja interpretatsioon. Sõnavara laiendamine.. Tekstide lihtsustamine ja rekonstrueerimine. Parafraseerimine. Temaatiline progressioon, teema liigendamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised ja oskused, mis vastavad Euroopa keeleoskustasemete skaala B2+ tasemele;
- oskab analüüsida tekstide ülesehitust, sisu ja kasutatud keelelisi vahendeid;
- oskab kirjutada arutlevat kirjandit, väljendada nii kõnes kui kirjas oma seisukohti ja neid põhjendada.
Õppejõud
Ursula Margarete Theisen
space