Solfedžo II (KUM6159.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6159.FK
vana ainekood
KUM6159
Õppeaine nimetus eesti k
Solfedžo II
Õppeaine nimetus inglise k
Solfeggio II
Õppeaine maht EAP
1.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arendada edasi üliõpilaste muusikalise kuulmise, rütmi- ja harmooniataju ning muusikalist mälu. Luua võimalused oskuste omandamiseks kuulmise järgi muusikat üles kirjutada ning noodist laulda.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
3- ja 4-häälsete lühikeste akordijärgnevuste kuulamise põhjal analüüsimine ja üleskirjutamine.Transponeerimine kuni intervalli terts ulatuses. Do-võtmetes laulmine. Pikemate ja keerulisemate (erineva lauseehituse, mitmekesiste rütmikujundite, kromaatilisi astmeid sisaldavate) 1-häälsete meloodiate ning lihtsamate 2-häälsete ülesmärkimine.
Iseseisev töö koosneb: praktilistest kodutöödest (solfedžeerimisharjutuste laulmine, akordijärgnevuste laulmine ja klaveril mängimine) ja seminaridel esinemisest.Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane tunneb do-võtit ja suudab neis võtmeis harjutusi laulda;
Oskab tertsi ulatuses transponeerida lihtsamaid, valdavalt diatoonilisi harjutusi;
On võimeline märkima üles kromaatilisi astmeid ja keerulisemaid rütmifiguure sisaldavaid 1- häälseid diktaate;
Oskab kuulmise järgi analüüsida ja üles märkida 4-häälseid põhikolmkõladele ja nende pööretele ning kõrvalastmete kolmkõladele rajatud harmoonilisi järgnevusi.
Õppejõud
Maris Kirme, Ph.D
space