Solfedžo I (KUM6158.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6158.FK
vana ainekood
KUM6158
Õppeaine nimetus eesti k
Solfedžo I
Õppeaine nimetus inglise k
Solfeggio I
Õppeaine maht EAP
1.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilaste muusikalise kuulmise, rütmi- ja harmooniataju ning muusikalise mälu arendamist. Soodustada oskuste teket kuulmise järgi muusikat üles kirjutada ning noodist laulda.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Muusikalise mälu ja kuulmise arendamine 1- ja 2-häälsete, ka lihtsamaid kaldumisi ja modulatsioone sisaldavate, harjutuste laulmise ning kuulmise järgi ülesmärkimise kaudu. Rütmidiktaadid. Transponeerimine intervall sekund ulatuses.
Muusikalise mälu ja kuulmise arendamine 1- ja 2-häälsete, ka lihtsamaid kaldumisi ja modulatsioone sisaldavate, harjutuste laulmise ning kuulmise järgi ülesmärkimise kaudu. Rütmidiktaadid. Transponeerimine intervall sekund ulatuses.Iseseisev töö koosneb: praktilistest kodutöödest (solfedžeerimisharjutuste laulmine, akordijärgnevuste laulmine ja klaveril mängimine) ja seminaridel esinemisest.Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane oskab puhtalt ja soravalt noodist laulda ning sekundi ulatuses transponeerida lihtsamaid, valdavalt diatoonilisi harjutusi;
On võimeline ülesmärkima ettemängitud 1- ja lihtsa faktuuriga 2-häälseid, valdavalt diatoonilisi diktaate;
Oskab klaveril mängida etteantud 4-häälseid põhikolmkõladele ja nende pööretele rajatud harmoonilisi järgnevusi ning neid erinevatesse helistikesse transponeerida.
Õppejõud
Maris Kirme, Ph.D
Aine on eelduseks
space