Sissejuhatus muusikateooriasse (KUM6102.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6102.FK
vana ainekood
KUM6102
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus muusikateooriasse
Õppeaine nimetus inglise k
The Basics of Music Theory
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on toetada üliõpilasi süstematiseeritud teadmiste omandamisel muusika baaselementidest ja noodikirjast, samuti algteadmiste omandamisel klassikalisest harmooniast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Heli kõrgus ja intervallid. Rütm ja meetrum. Toonika, laadid ja meloodia. Kolmkõlad ja septakordid. Faktuur ja akordi seade. Harmoniseerimine neljahäälses seades. Meloodiline figuratsioon ja mitteakordihelid.
Iseseisev tööna intervallide, akordide lahendamine, harmooniaülesannete koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane:
Teab ja oskab korrektselt kasutada muusikas kasutatavaid põhimõisteid;
Tunneb noodikirja (suudab algtasemel lugeda nooditeksti, suudab lihtsamat muusikat korrektselt noteerida jne);
Tunneb klassikalise harmoonia põhimõisteid;
On võimeline harmoniseerima lihtsama meloodia neljahäälses seades.
Õppejõud
T.Trass, M.A.
space