Ajakirjandus ja ühiskond (KOA6003.FK)
space
Õppeaine kood
KOA6003.FK
vana ainekood
KOA6003
Õppeaine nimetus eesti k
Ajakirjandus ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Journalism and Society
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Andres Kõnno (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse „Ajakirjandus ja ühiskond“ eesmärgiks on tutvustada ajakirjanduse rolli ja positsiooni tänapäeva ühiskonnas ning selle ajaloolisi arenguid, samuti meediasüsteeme ja nende seoseid kultuuri, poliitika ja majandusega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ajakirjanduse kujunemine iseseisva professionaalse elukutsena, tehnoloogiliste ja sotsiaalsete praktikate areng ajakirjanduse ajaloos. Kommunikatsioon, kommunikatsioonimudelid ja –protsessid. Isiku teabevajadused ja nende seos keskkonnaga, teabevajaduste rahuldamine, teabeväli.
Ajakirjanduse suhted poliitika, majanduse, kultuuri ja kodanikuühiskonnaga. Normatiivsed ajakirjandusteooriad.
Semiootiline lähenemine ajakirjandusele ja selle sisule. Reaalsuse representeerimine ja konstrueerimine ajakirjanduses ja meedias. Meedia ja müüdid. Ajakirjanduse funktsioonid ja disfunktsioonid isiku, organisatsiooni ja ühiskonna jaoks. Ajakirjanduse eneseregulatsioon. Ajakirjandus ja suhtekorraldus.
Meediasüsteemid maailmas ja Eestis. Meedia ja turg, avalik-õiguslik ajakirjandus, kommertsajakirjandus, parteiline ajakirjandus. Blogid. Ajakirjandus ja auditoorium.
Iseseisva tööna tuleb üliõpilasel sooritada neli kodutööd, neist esimesed kaks individuaalse kodutööna ning teised kaks grupitööna, kus aga peab olema eraldatav iga üliõpilase isiklik panus. Iseseisvate tööde kirjeldust vt. iseseisva töö nõuded.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb üldist maailma ja Eesti ajakirjanduse kujunemislugu;
- mõistab ajakirjanduse positsiooni ühiskonnas, ajakirjanduse rolli ning võimalike konflikte selle rolli täitmisel;
- tunneb erinevaid meediasüsteeme ja oskab kirjeldada erinevate meediakanalite spetsiifikat.
Õppejõud
Andres Kõnno
space