Ülddidaktika (KAI6014.HR)
space
Õppeaine kood
KAI6014.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ülddidaktika
Õppeaine nimetus inglise k
General Didactics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste kujunemist ülddidaktika alustest ning esmaste oskuste kujunemist õppija arengut toetava õppeprotsessi planeerimiseks, analüüsimiseks ja arendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpikäsitused, õppekava ja didaktika. Õppimist ja arengut toetav keskkond. Õpetaja roll ja ülesanded arengut toetava õpikeskkonna kujundamisel. Õppijate psühholoogiliste baasvajaduste (autonoomia, kompetentsuse ja kuuluvuse) toetamise olulisus ja võimalused. Õpetaja juhendamisstiil ja õppijate kaasatus. Autonoomia ja struktureeritus kui õppimist toetava õpikeskkonna olulised komponendid. Õppijate põhivajadusi ja juurdekasvuuskumusi toetava õppeprotsessi kavandamine - õpiväljunditest tagasisidestamiseni, põhimõtted ja võimalused. Õppimist toetav hindamine, õpetaja roll juurdekasvu usku (growth mindset) toetava tagasiside andmisel. Õpetaja roll ja võimalused õpipädevuse (laiemalt üldpädevuste?) toetamisel. Õppeülesanded ja -meetodid. Õpetaja kui oma töö uurija ja arendaja.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ülddidaktika printsiipe ning nende rakendamispõhimõtteid aktiviseeriva ja õppimist toetava õpikeskkonna kujundamisel;
- eesmärgistab, kavandab ning tagasisidestab õppeprotsessi lähtuvalt õppijatest ja õpitegevuse eesmärkidest;
- analüüsib teooriale tuginevalt õppeprotsessi, õppeülesannete ja meetodite valiku eesmärgipärasust ja põhjendatust.
Õppejõud
Karoline Säde, Kriste Talving
space