Pedagoogiline ökoloogia (KAE6071.HR)
space
Õppeaine kood
KAE6071.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Pedagoogiline ökoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
Pedagogical Ecology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadvustada elus ja eluta looduse seoseid inimese ja ühiskonna arenguga, kujundada teadmised ökoloogilistest põhimõistetest ning käsitlusviisidest ja ökoloogiliste protsesside seostest ühiskonna arenguga, kujundada süsteemne arusaam inimese rollist ja mõjudest keskkonnas ja tagasisidemehhanismidest. Mõista funktsionaalsete süsteemide teooriast lähtuvalt keskkonna ja organismi seoseid. Mõista, kuidas psüühika ja kõneliselt vahendatud psüühika keskkonnas kujuneb, mis on keelemärkide roll inimestele ainuomase keskkonna kujunemisel, mis on sellise keskkonna omadused; mõista mõistestruktuuri ja mõtlemisoperatsioonide arengu rolli selle tekkimisel. Käitumiskeskkonna ja geograafilise keskkonna erinevus ja nende mõistmise olulisus. Kõneliselt vahendatud psüühika ja keskkonnaprobleemide mõtestatud seostamine. Keskkonna sihipärane kujundamine …(?)
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine raames käsitletakse peamisi ökoloogilisi põhimõisteid ja käsitlusviise nagu ökoloogilised tasemed ja organisatsioonid, ökoloogilised tegurid, populatsioonide regulatsioonid, positiivsed ja negatiivsed tagasisidemehhanismid populatsioonide dünaamikas, komplekssed süsteemid ja tsüklid, adaptatsioon- kohanemine ja kohastumine, evolutsioon, liikide vahelised suhted, aine ja energia ringed. Kõik käsitletavad teemad seostatakse läbi praktiliste näidete ühiskonnaprotsesside ja inimtegevusega. Samuti käsitletakse inimese rolli ökosüsteemides, inimene ökosüsteemi osana ning avatakse konfliktsituatsioonide tausta, mis on viinud globaalsete keskkonnaprobleemideni, ning vajaduseni ühiskonna jätkusuutliku arengu kontseptsiooni järele. Samuti käsitletakse keelemärgiliselt vahendatud keskkonna olemust, mõtlemise arengu ja kõnelise vahendatuse rolli inimestele ainuomase keskkonna tekkimisel; keele kui keskkonnatunnetamise viisi (taju erilise vormi) tähendust, mh mõtestatakse mõistete arengu ja keelelise vahendatuse (varieeruvuse) olulisust keskkonnaprobleemide tekkimise, mõistmise ja lahendamise kontekstis ja näitel. Käsitletakse organismi ja keskkonna suhet funktsionaalsete süsteemide teooria põhjal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teadvustab elus ja eluta loodust iseorganiseeruva tervikliku süsteemina;
- teadvustab inimest bioloogilise olendina osana terviklikus ökosüsteemis;
- oskab selgitada keskkonnas eksisteerivaid tagasisidemehhanisme ning ökosüsteemi ja inimtegevuse vastasmõjusid;
- mõistab keelemärgiliselt vahendatud keskkonna eripärasid;
- teadvustab mõtlemise ja mõtlemisoperatsioonide arengu rolli inimestele ainuomase keskkonna (ja selle probleemide) kujunemisel.
Õppejõud
Mihkel Kangur, PhD, Grete Arro, PhD
space