Kombineeritud uuringudisainid (IFI8007.DT)
Õppeaine kood
IFI8007.DT
vana ainekood
IFI8007
Õppeaine nimetus eesti k
Kombineeritud uuringudisainid
Õppeaine nimetus inglise k
Mixed Methods Research Design
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste omandamiseks erinevate kombineeritud uuringudisainide kohta ning aidata kaasa kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid eri viisil integreerivate uurimisviiside (mixed methods research) rakendamise ja nende kasutamise efektiivsuse hindamise oskuste kujunemisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse alguses pakutakse välja raamistik aitamaks mõista mistahes empiirilise uuringu metodoloogilist ülesehitust (hõlmab nii kvantitatiivsed, kvalitatiivsed kui kombineeritud uuringudisainid). Seejärel keskendutakse kombineeritud uuringudisainide ülesehitusega seotud praktilisematele küsimustele s.h kombineeritud uuringudisainide tüübid, erinevate väljavõtumeetodite, andmekogumise viiside ja andmeanalüüsi tehnikate kasutamine kombineeritud metodoloogilise lähenemisega uuringutes. Tehakse ülevaade ka kombineeritu uuringudisainide arengut mõjutavatest filosoofilistest koolkondadest ning vastavast diskursusest.
Kursus koosneb loengutest, seminaridest ja kodutöödest. Seminarides aktiivseks osalemiseks peavad osalejad lugema metodoloogilisi küsimusi käsitlevaid materjale, kriitiliselt analüüsima artikleid, kus kajastatakse kombineeritud uuringudisainiga uurimuste tulemusi ning tegema praktilisi harjutusi, mis puudutavad uurimisinstrumentide koostamist vms.
Iseseisev töö
Koduse arvestusliku tööna tuleb koostada uurimisplaan kombineeritud uuringudisainiga doktoritöö mahus uuringule, milles tuuakse välja ja põhjendatakse uuringuplaani ja uurimismeetodite valikut.
Õppeaine õpiväljundid
• On kursis ning mõistab diskursust, mis käsitleb kombineeritud uuringudisainide (mixed methods research) kasutust
• Tunneb ja oskab võrdlevalt eristada erinevaid põhjusi ning eesmärke kombineeritud uuringudisainide kasutamiseks.
• Oskab püstitada eesmärke ja uurimisküsimusi, mis eeldavad kombineeritud uuringudisainide kasutamist
• Oskab koostada kombineeritud disainiga uuringu metodoloogilise plaani, mis on kooskõlas püstitatud eesmärkide ja uurimisküsimustega.
• Tunneb uuringutele (s.h kombineeritud disainiga uuringutele) esitatavaid põhilisi kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt hinnata uuringu kvaliteeti.
• Mõistab ja oskab vältida tüüpilisi probleeme kombineeritud disainiga uuringute raportites (akadeemilised artiklid, väitekirjad jms).
Hindamismeetodid
Eksam.
Õppejõud
prof Katrin Niglas
Kohustuslik kirjandus
Compulsory literature will be announced during the course and will be available in the web.
If you want to rely on one textbook, I suggest Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks, CA: Sage.
Asenduskirjandus
Plano Clark, V. L., & Creswell, J. W. 2008 The mixed methods reader; Greene, J. C. 2007 Mixing methods in social inquiry; Teddlie, C. & Tashakkori, A. 2009 Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences.