Turvalisuse ja privaatsuse alused (IFI7204.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7204.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Turvalisuse ja privaatsuse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of the Security and Privacy
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda haridustehnoloogia või infojuhtimise valdkonnas õppivale tudengile arusaam privaatsusest ja turvalisusest – millised on tavakasutajaid puudutavad väljakutsed, poliitikad, reeglistikud ja lahendused. Valdkonna paremaks mõistmiseks tehakse ülevaade infoühiskonna arengust, küberkaitse valdkonna strateegiatest, vastava valdkonna teadustegevusest kui ka parimatest praktikatest. Üks osa kursusest vaatleb ka lapsi kui ka tavakasutajaid puudutavaid lahendusi, koolitusi ja tegevusi Eestis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel läbitavad teemad:

- Ülevaade IT ja Interneti ajaloost. Infoühiskond ja uus meedia;
- Küberkaitse strateegiad maailmas ja Eestis;
- Privaatsus, eetika, psühholoogia ja normid digitaalses ohutuses (piraatlus, plagiaat, andme- ja isikukaitse);
- Võrgutsensuur ja -privaatsus. IT ja professionalism;
- IT riskid ja ergonoomika. Kodune/ettevõtte IT turva-audit;
- Võrguturve ja -ohud. Võrgusuhtluse eripärad. Võrgukuriteod. Nutikaitse teemad;
- Häkkerid: ajalugu ja tehnokultuur. Võrgukogukonnad.
- Lapsi kui ka tavainimesi puudutavad digitaalse turbe väljakutsed ja lahendused;

Kursus koosneb loengutest, seminaridest ja iseseisvast tööst ning selle esitamisest (vt hindamine ja iseseisev töö).
Võimalusel kohtutakse kursuse raames ka väliste ekspertidega küberturbe alalt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb arvutimaailma turvalisuse ja privaatsuse peamisi aspekte ja trende;
- teab tavakasutajat ja ka lapsi varitsevaid peamisi ohte ning viise nende vältimiseks;
- omab ülevaadet pahavara peamistest liikidest ning levinumatest võrgukuritegudest;
- oskab koostada juhismaterjali (reeglistiku, õppematerjali) digiturbe vallas oma asutusele.
Õppejõud
Birgy Lorenz
Lisainfo
Hindamisele pääsemise eeltingimused: osalemine seminarides, iseseisvate tööde 100% esitamine, esitatud ettekanded, e-testi positiivne sooritamine. Kordushindamise sooritamisel tuleb teha ära kõik kodused tööd ja arvestus. Võlgnevuste likvideerimise tingimused on samad.

Hindamisele pääsevad ainesse registreerunud tudengid, kes on end ka ÕIS'i kaudu arvestusele registreerunud.
Vastavalt õppekorralduse eeskirjale kehtib aine sooritusõigus kuni kevadsemestri vahenädalani. Kui selleks ajaks ei ole saavutatud positiivne tulemus, tuleb aine korduskuulata.

• Kursuse materjalid on ligipääsetavad Moodle keskkonnas:
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=16556

space