Turvalisuse ja privaatsuse alused (IFI7204.DT)
Õppeaine kood
IFI7204.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Turvalisuse ja privaatsuse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of the Security and Privacy
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda haridustehnoloogia või infojuhtimise valdkonnas õppivale tudengile arusaam privaatsusest ja turvalisusest – millised on tavakasutajaid puudutavad väljakutsed, poliitikad, reeglistikud ja lahendused. Valdkonna paremaks mõistmiseks tehakse ülevaade infoühiskonna arengust, küberkaitse valdkonna strateegiatest, vastava valdkonna teadustegevusest kui ka parimatest praktikatest. Üks osa kursusest vaatleb ka lapsi kui ka tavakasutajaid puudutavaid lahendusi, koolitusi ja tegevusi Eestis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel läbitavad teemad:

- Ülevaade IT ja Interneti ajaloost. Infoühiskond ja uus meedia;
- Küberkaitse strateegiad maailmas ja Eestis;
- Privaatsus, eetika, psühholoogia ja normid digitaalses ohutuses (piraatlus, plagiaat, andme- ja isikukaitse);
- Võrgutsensuur ja -privaatsus. IT ja professionalism;
- IT riskid ja ergonoomika. Kodune/ettevõtte IT turva-audit;
- Võrguturve ja -ohud. Võrgusuhtluse eripärad. Võrgukuriteod. Nutikaitse teemad;
- Häkkerid: ajalugu ja tehnokultuur. Võrgukogukonnad.
- Lapsi kui ka tavainimesi puudutavad digitaalse turbe väljakutsed ja lahendused;

Kursus koosneb loengutest, seminaridest ja iseseisvast tööst ning selle esitamisest (vt hindamine ja iseseisev töö).
Võimalusel kohtutakse kursuse raames ka väliste ekspertidega küberturbe alalt.
Iseseisev töö
Iseseisvad tööd on järgnevad:

• Kodune või asutuse turvaaudit 5.10.2016 – 10% hindest;
• Arvamuslugu tähtaeg 5.11.2016 – 10%;
• Ettekande/projekti koostamine tähtaeg 18.11.2016 – 20% ja esitamine 20.11.2016 – 10%
• Juhismaterjali koostamine oma asutusele – 2.12.2016 – 10%
• Kontrolltöö: e-test Moodles riistvara kohta 4.12.2016 – 10%;
• Aktiivne osalus seminarides ja praktikumides 30%
Õppeaine õpiväljundid
Ainekursuse läbinu:
- tunneb arvutimaailma turvalisuse ja privaatsuse peamisi aspekte ja trende;
- teab tavakasutajat ja ka lapsi varitsevaid peamisi ohte ning viise nende vältimiseks;
- omab ülevaadet pahavara peamistest liikidest ning levinumatest võrgukuritegudest;
- oskab koostada juhismaterjali (reeglistiku, õppematerjali) digiturbe vallas oma asutusele
Hindamismeetodid
Arvestus kujuneb iseseisva töö põhjal, lisaks arvestatakse osalemist seminarides ettekannete tegemisel (tehtud/tegemata// kvaliteet/asjakohasus).
Arvestus (arvestatud/mittearvestatud).
- Iseseisev tööd ja nende esitamine: 60%
- e-test: 10%
- aktiivne osalus seminarides 30%

Hindamiskriteeriumid, millest hindamisel lähtutakse:
Arvestuse hinne moodustub iseseisvate tööde (60p), seminarides ja praktikumides aktiivselt osalemise tulemusena (30p) ja kokkuvõtliku e-testiga (10p). Kasutatakse standardset hindeskaalat: Arvestatud/mittearvestatud. Igas ülesandes tuleb teha asi ära vähemalt 51%, see on miinimum, et kursus oleks kokkuvõtteks arvestatud. Näide: iseseisev töö kogum 31p (iga ülesanne on sooritatud vähemalt 51% ulatuses 5+5+10+5+6), seminarides aktiivne osalemine 16p, 6p test tagab lõpliku positiivse arvestuse.
Õppejõud
Birgy Lorenz
Kohustuslik kirjandus
Kursuse riistvara valdkonda puudutavad materjalid on ligipääsetavad Moodle keskkonnas https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=16556

Lugemiseks:
http://wiki.kakupesa.net/index.php/The_Playful_Cleverness_Reading_List
Materjale üldiselt selle teema kohta Kaido Kikkas:
http://akadeemia.kakupesa.net/arhiiv/
Õpilasi puudutavad materjalid: http://www.targaltinternetis.ee/
RIA küberkirjutised https://kyberkirjutised.ria.ee/
Arvutikaitse http://www.arvutikaitse.ee/
Digiturbe mäng http://dsg.onu.ee/
Küberturvalisuse teemad meedias: http://www.postimees.ee/teema/k%C3%BCberturvalisus
Digitark: https://digitark.ee/teemad/teemad/turvalisus-et/
Computer ans Internet security http://computer.howstuffworks.com/computer-internet-security-channel.htm
Päriseltkavõi? http://pariseltkavoi.ee/
Nutikaitse2017 http://www.nutikaitse.ee/
Lisainfo
Hindamisele pääsemise eeltingimused: osalemine seminarides, iseseisvate tööde 100% esitamine, esitatud ettekanded, e-testi positiivne sooritamine. Kordushindamise sooritamisel tuleb teha ära kõik kodused tööd ja arvestus. Võlgnevuste likvideerimise tingimused on samad.

Hindamisele pääsevad ainesse registreerunud tudengid, kes on end ka ÕIS'i kaudu arvestusele registreerunud.
Vastavalt õppekorralduse eeskirjale kehtib aine sooritusõigus kuni kevadsemestri vahenädalani. Kui selleks ajaks ei ole saavutatud positiivne tulemus, tuleb aine korduskuulata.

• Kursuse materjalid on ligipääsetavad Moodle keskkonnas:
https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=16556

Asenduskirjandus
Sama kirjandus, mis kohustuslik