Õppedisaini alused (IFI7051.DT)
Õppeaine kood
IFI7051.DT
vana ainekood
IFI7051
Õppeaine nimetus eesti k
Õppedisaini alused
Õppeaine nimetus inglise k
Principles of Learning Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on veebipõhiste kursuste arendamise pedagoogiliste ja haridustehnoloogiliste meetodite tutvustamine, õppedisaini teooria ja praktika integreeritud käsitluse pakkumine ning õppedisaini alaste praktiliste pädevuste kujundamine. Kursus annab praktilised teadmised õppedisaini projekti teostamiseks ja on sisendiks kursusele Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseseisev töö 2 EAP, rühmatöö 1 EAP, praktikumid 1 EAP. Antud kursuse raames saavad osalejad ülevaate veebipõhise kursuse kavandamise protsessist kaasaegsete õppimisteooriate taustal. Rühmatöö-projekti raames läbitakse praktiliste ülesannete kaudu kursuse disaini neli faasi: vajaduste analüüs, õppesisu valik ja struktureerimine, õpikeskkonna ja õppematerjalide arendamine ning kursuse prototüübi formatiivne evalvatsioon.
Iseseisev töö
Individuaalsed kodutööd:
• Kahe õppedisaini mudeli võrdlev analüüs
• Kursuseprojektina loodaval e-kursusel ühe õppetüki/mooduli probleemi/konteksti, eesmärkide ja õpiväljundite sõnastamine, õpitegevuste jada koostamine
• Loodaval veebipõhisel kursusel ühe õppetüki/mooduli osiste koostamine (õpiobjektid info ja näidetega)

Rühmatöö:
• Veebipõhise minikursuse eskiis, s.h. õpetamisstrateegiate LD diagramm, õpikeskkonna prototüüp ja evalvatsiooni kava
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukalt läbinud üliõpilane oskab:
• kirjeldada peamisi õppedisaini mudeleid (ADDIE, Dick&Carey mudel, Reigeluth'i ISD mudel, Merrienboer'i 4C/ID, Merrill'i Pebble-in-the-Pond) ja selgitada nendevahelisi erinevusi
• loetleda ja rakendada õppedisaini protsessis viit esmast printsiipi (Merrill)
• analüüsida sihtrühma vajadusi, valida elulise konteksti ja probleemipüstituse õppedisaini lähtekohaks
• analüüsida õpetatavat ainevaldkonda mõistekaartide ja tegumianalüüsi meetodeid kasutades, sõnastada õpieesmärke ja õpiväljundeid
• koostada õppeprotsessi osistena õpiobjekte
• valida sihtrühmale ja ainevaldkonnale sobivad õpistrateegiad ja taktikad
• koostada õpidisaini diagrammi IMS LD kujul
• kujundada õppedisaini eskiisile vastava veebipõhise õpikeskkonna, e-kursuse või õppevahendi prototüübi
• koostada õppedisaini lahenduse evalvatsiooni kava
Hindamismeetodid
Eksam. Hinne moodustub kolmest komponendist:
• Seminarides osalemine ja refleksioon blogis: 20%
• Üks rühmatöö-ülesanne: 20%
• Kolm individuaalset ülesannet: 60%
Õppejõud
HTK vanemteadur Mart Laanpere, PhD
Kohustuslik kirjandus
Digitaalsed õppematerjalid Dippleri keskkonnas
Jeroen J. G. Van Merrienboer , Paul A. Kirschner (2007) Ten Steps to Complex Learning. A Systematic Approach to Four-Component Instructional Design.
Merrill, David, First Principles of Instruction, ETR&D, Vol. 50, No. 3, 2002, pp. 43-59 ISSN 1042-1629.
van Merriënboer, J. J. G., Clark, R. E., de Croock, M. B. M. (2002) Blueprints for complex learning: The 4C/ID-model. Educational Technology, Research and Development, 50 (2);39-64, DOI: 0.1007/BF02504993
Lisainfo
Hindamisele pääsemise tingimused: kolme iseseisva töö ja ühe rühmatöö esitamine hiljemalt 1 nädal enne eksamit
Asenduskirjandus
van Merriënboer, J. J. G. (1997). Training Complex Cognitive Skills: A Four-Component Instructional Design Model for Technical Training. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications.
Reigeluth (ed.) (1999). Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, Vol. 2 (Instructional Design Theories & Models), Lawrence Erlbaum Associates
Orey, M. (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Department of Educational Psychology and Instructional Technology, University of Georgia