Õppedisaini alused (IFI7051.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7051.DT
vana ainekood
IFI7051
Õppeaine nimetus eesti k
Õppedisaini alused
Õppeaine nimetus inglise k
Principles of Learning Design
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Mart Laanpere (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on veebipõhiste kursuste arendamise pedagoogiliste ja haridustehnoloogiliste meetodite tutvustamine, õppedisaini teooria ja praktika integreeritud käsitluse pakkumine ning õppedisaini alaste praktiliste pädevuste kujundamine. Kursus annab praktilised teadmised õppedisaini projekti teostamiseks ja on sisendiks kursusele Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Iseseisev töö 2 EAP, rühmatöö 1 EAP, praktikumid 1 EAP. Antud kursuse raames saavad osalejad ülevaate veebipõhise kursuse kavandamise protsessist kaasaegsete õppimisteooriate taustal. Rühmatöö-projekti raames läbitakse praktiliste ülesannete kaudu kursuse disaini neli faasi: vajaduste analüüs, õppesisu valik ja struktureerimine, õpikeskkonna ja õppematerjalide arendamine ning kursuse prototüübi formatiivne evalvatsioon.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kirjeldada peamisi õppedisaini mudeleid (ADDIE, Dick&Carey mudel, Reigeluth'i ISD mudel, Merrienboer'i 4C/ID, Merrill'i Pebble-in-the-Pond) ja selgitada nendevahelisi erinevusi;
- teab loetleda ja rakendada õppedisaini protsessis viit esmast printsiipi (Merrill);
- oskab analüüsida sihtrühma vajadusi, valida elulise konteksti ja probleemipüstituse õppedisaini lähtekohaks;
- analüüsib õpetatavat ainevaldkonda mõistekaartide ja tegumianalüüsi meetodeid kasutades, sõnastab õpieesmärke ja õpiväljundeid;
- oskab koostada õppeprotsessi osistena õpiobjekte;
- oskab valida sihtrühmale ja ainevaldkonnale sobivad õpistrateegiad ja taktikad;
- oskab koostada õpidisaini diagrammi IMS LD kujul;
- oskab kujundada õppedisaini eskiisile vastava veebipõhise õpikeskkonna, e-kursuse või õppevahendi prototüübi;
- oskab koostada õppedisaini lahenduse evalvatsiooni kava.
Õppejõud
HTK vanemteadur Mart Laanpere, PhD
Lisainfo
Hindamisele pääsemise tingimused: kolme iseseisva töö ja ühe rühmatöö esitamine hiljemalt 1 nädal enne eksamit
space