Veeb ja meedia elemendid (IFI6214.DT)
Õppeaine kood
IFI6214.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Veeb ja meedia elemendid
Õppeaine nimetus inglise k
Web and Media Elements
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Andrus Rinde (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste, oskuste ja praktilise kogemuse kujunemisele, mis võimaldavad mõista veebilehtede ülesehitust, meediaelementide kasutamist veebis ning arendada praktilisi oskusi veebipõhiste multimeediumirakenduste loomiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Olulisemad disainiprintsiibid. Tekstimaterjali kasutamine, kirjatüübid, kujundamine. Värvid, värviruum, värvimudelid, värvide kasutamine. Erinevate meedialiikide kasutamine (graafika, heli, video, animatsioon). Veebilehe loomise vahendid HTML5 ja CSS3. Meedia elemendid veebilehel. Interaktiivsete veebipõhiste meediaelemente kasutavate rakenduste loomine Javascript keele abil.
Iseseisev töö
Iseseisev töö seisneb erinevate meediaklippe kasutavate interaktiivsete veebilehtede loomisest, mille käigus saab demonstreerida omandatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kasutamist.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimisel üliõpilane teab:
- olulisemaid disainiprintsiipe;
- meediaelementide kasutamise põhimõtteid;
- HTML5 keele võimalusi ja vahendeid;
- CSS3 keele võimalusi ja vahendeid;
- Javascript keele vahendeid meedia elementide kasutamiseks ning interaktiivsuse lisamiseks veebilehele
Ja oskab:
- luua HTML5 standardile vastavaid veebilehti;
- korrektselt luua veebilehe kujundust CSS3 keele abil;
- kasutada meedia elemente veebilehel, luua CSS3 animatsioone;
- juhtida meediaklippide esitust, lisada interaktiivust Javascript keele vahenditega.
Hindamismeetodid
Eksam. Eksamihinne kujuneb kirjaliku testi (50%) ja praktilise ülesande (50%) koondtulemusena.
Eksamile pääsemise eelduseks on aktiivne osavõtt õppetööst ja kõigi iseseisvate tööde esitamine.
Õppejõud
Andrus Rinde
Kohustuslik kirjandus
Õppejõu loengumaterjal.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.