Teaduslik mõtteviis (IFI6201.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6201.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Teaduslik mõtteviis
Õppeaine nimetus inglise k
Scientific Thinking
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on toetada teadusliku mõtlemise kujundamist, andmete analüüsimist, andmete põhjal järelduste tegemist ning andmete interpreteerimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teaduslik mõtteviis ja selle areng. Teaduslike uuringute ülesehituse viisid ja näited üldiselt ja vastavalt õpperühmale/erialale (arendusuuring, empiiriline uuring, eksperiment, teoreetiline uuring). Induktiivne ja deduktiivne lähenemine.
Teadusliku uurimistöö protsess. Eetika (responsible research) uurimistöö protsessis.
Avaandmete põhimõtted, rakendusvaldkonnad. Olemasolevate andmestike kasutamine uuringute läbiviimisel
Erinevat tüüpi andmed ja andmekogumismeetodid: log data, test, ankeet, vaatlus jne
Ülevaade erinevatest andmeanalüüsi meetoditest (kvalitatiivsed ja kvantatiivsed)
Ülevaade statistiliste andmeanalüüsi tarkvaradest (R, SPSS, Excel...)
Struktureeritud andmete ettevalmistus töötluseks.
Analüüsimeetodite valik lähtuvalt andmeskaalade tüübist (sagedustabelid, diagrammid, kirjeldavad arvnäitajad. korrelatsioonanalüüs).
Esitlusmeetodi valik vastavalt sihtrühmale.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab teadusliku mõtlemise aluseid ja põhimõisted;
- teab teadusliku mõtlemise rakendusvaldkondi;
- oskab koguda ja hinnata asjakohaseid teaduslikke andmeid;
- eristab andmete skaalasid ning valib vastavalt andmete skaalale ning andmete kohta esitatud küsimuste sisule sobiva analüüsimeetodi;
- oskab teha andmete põhjal teaduslikke järeldusi.
Õppejõud
space