Tarkvara testimise alused (IFI6092.DT)
Õppeaine kood
IFI6092.DT
vana ainekood
IFI6092
Õppeaine nimetus eesti k
Tarkvara testimise alused
Õppeaine nimetus inglise k
Software Foundations of Testing
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade erinevatest testimistehnikatest ja nende kasutamisest tarkvara testimisel. Toetada teadmise kujunemist testimise eesmärkidest ja põhimõtetest. Luua eeldused erinevate testimise liikide kasutamiseks ja üldise testimisprotsessi mõistmiseks. Toetada testimise vajalikkuse ja tema asukoha mõistmist tarkvaraarenduse protsessis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade testimise põhimõtetest, testimise rollist erinevates tarkvara elutsükli mudelites, testimisel loodavast dokumentatsioonist. Õpitakse kasutama erinevaid testidisaini tehnikaid, sh testimise automatiseerimist ja testijuhtimise aluseid.
Iseseisev töö
Iseseisvaks tööks on testiplaani ja testilugude koostamine tarkvarale või selle osale, mis on ette antud õppejõu poolt. Iseseisva töö täpsem juhend ja tingimused on kirjeldatud loengumaterjalis, mis avaldatakse esimesel loengul.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
-Mõistab testimise eesmärke ja põhimõtteid, samuti tema kohta tarkvaraarenduse protsessis;
-Tunneb erinevaid testimise liike ning oskab valida sobiliku liigi erinevates olukordades ja erineval ajal arendusprotsessis;
-Teab erinevaid staatilise ja dünaamilise testimise tehnikaid;
-Oskab koostada testlugusid ning hinnata nende katvust;
-Oskab planeerida testimiseks kuluvat aega ja ressursse;
-Omab teadmisi vigade haldamisest;
-Tunneb testimist toetava tarkvara võimalusi.
Hindamismeetodid
Eksam
Hinne kujuneb iseseisva töö (40%), praktiliste ülesannete lahendamise tundide tööde (20%) ja eksami (40%) põhjal.
Õppejõud
Sille Kaupmees
Kohustuslik kirjandus
1. Software Testing, Introducing the TMap approach
Martin Pol, Ruud Teunissen, Erik van Veenendaal
2. http://www.istqb.org/downloads/finish/16/15.html
3. James Bach http://www.satisfice.com/
4. https://huddle.eurostarsoftwaretesting.com/
Asenduskirjandus
1. Software Testing, Introducing the TMap approach
Martin Pol, Ruud Teunissen, Erik van Veenendaal
2. http://www.istqb.org
3. http://www.testingeducation.org/BBST/
4. https://huddle.eurostarsoftwaretesting.com/