Statistilised järeldused uurimistöös (IFI6080.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6080.DT
vana ainekood
IFI6080
Õppeaine nimetus eesti k
Statistilised järeldused uurimistöös
Õppeaine nimetus inglise k
Data Analysis: Inferential Statistics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused statistiliste hüpoteeside püstitamiseks ja testimiseks vaja minevate teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamiseks;
Tutvustada tuntud statistikapaketi SPSS võimalusi põhiliste statistiliste hinnangute ja testide l’biviimiseks;
Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab teha iseseisvalt otsustusi sobiva(te) analüüsimeetodi(te) valikuks ning analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Statistilised hinnangud üldkogumile valimi põhjal. Statistilised meetodid eksperimentides. Parameetrilised ja mitteparameetrilised analüüsimeetodid. Üldkogumi arvnäitajate hindamine; statistilised olulisustestid: 2-test, ANOVA, Kruskal-Wallise test; seosekordaja statistilinect-test ja olulisus. Statistilise olulisuse tõlgendamine. Sobiva analüüsi- või esitlusmeetodi valik. Kursuse põhiosa koosneb seminari tüüpi loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt eeldatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Omab kogemust statistiliste hüpoteeside püstitamiseks ning vastavate testide läbiviimiseks;
Mõistab käsitletud üldistava statistika meetodite olemust, teab nende rakendamise tingimusi ning oskab analüüsi tulemusi korrektselt tõlgendada;
Oskab eristada andmete/tunnuste tüüpe ning valida vastavalt andmete tüübile ning andmete kohta esitatud küsimuse sisule sobivad analüüsi meetodid (käsitletud meetodite piires);
Oskab juhendmaterjali abiga kasutada vastavat tarkvara andmetöötluse ja üldistava statistika meetoditel põhineva analüüsi läbiviimiseks.
Õppejõud
prof K. Niglas, lekt K. Osula, õp T. Tuuling
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space