Sissejuhatus infosüsteemidesse (IFI6068.DT)
Õppeaine kood
IFI6068.DT
vana ainekood
IFI6068
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus infosüsteemidesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Information Systems
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Jelena Vendelin (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Omandada alusmõistestik infokäitluse (info töötluse ja kasutamise mitmesuguste vormide) mõistmiseks ja käsitlemiseks organisatsioonilises kontekstis; 2) omandada praktilised meetodid infokäitluse probleemide (infovajaduste) lahendamiseks, sh. infosüsteemide (IT lahenduste) rajamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infokäitlus: eesmärgid, probleemid,võimalused. Infokäitlusvajadused, nende väljaselgitamine. Infokäitlustsükkel. Süsteemsed lahendused. Infosüsteemide paradigmasid ja tüüpe. Süsteemi organisatsiooniline kontekst. Organisatsiooni infotehnoloogiline maastik. Äri- ja töösüsteemid, nende toetus ja realiseerimine IT abil. Info kvaliteet. Süsteemi arhitektuur. Infosüsteemi arendus. Arendusmeetodi mõiste. Valik süsteemiarendus- ja modelleerimismeetodeid: BPMN, BSP, IDEF0 jt. Nõuete juhtimine. Praktilised süsteemianalüüsi ja projekteerimise oskused. Infokäitluskultuur. Infokäitluse hea tava.
Iseseisev töö
Iseseisev töö on kursusel väga oluline; selle vormiks on iganädalane süsteemiarenduse ülesanne. Ülesandeid on kokku 12.
Õppeaine õpiväljundid
1) hindab infosüsteemi poolt pakutava info kvaliteeti; 2) selgitab välja kasutajate infovajadusi; 3) modelleerib äri-, menetlus- ja kasutusprotsesse, tehes seda mitmesuguste modelleerimismeetodite (IDEF0, ujumisradade meetod, BPMN, infoloogilised maatriksid) abil; 4) koostab infosüsteemi arendusettepaneku ja teostab kavandatava süsteemi tasuvusanalüüsi; 5) projekteerib infosüsteemi arhitektuuri; 6) koostab nõuete dokumendi; 7) teostab kontseptuaalse andmeanalüüsi; 8) koostab infosüsteemi arenduse projektiplaani.
Hindamismeetodid
Eksam. Hindamisel tulevad arvesse nii kursuse jooksul tehtud iseseisev töö kui ka eksami tulemus. Hinne moodustub kahest osast: 1) kursuse jooksul tehtud ja praktikumides ettekantud iseseisev töö (12 ülesannet, vt allpool), osakaaluga 60%; 2) eksamiküsimuste (valikvastustega küsimused, nende arv on kuni 40) vastamise tulemus, osakaaluga 40%.
Õppejõud
Jelena Vendelin
Kohustuslik kirjandus
Loengute konspektid ja õppematerjalid. Konspektide aadress antakse esimeses kontakttunnis.
Asenduskirjandus
Iga loengu kohta on veebilehel tekst. See ei ole sõna-sõnaline konspekt, kuid katab vähemalt punktidena loengus käsitletu. Igas loengutekstis on ka viited teemaga seotud olulisele kirjandusele. Tudeng, kes ei saa loengus osaleda, saab iseseisvalt teema läbi töötada, lugedes loenguteksti ja loengutekstis viidatud kirjandust.