Agiilne tarkvaraarendus (IFI6054.DT)
Õppeaine kood
IFI6054.DT
vana ainekood
IFI6054
Õppeaine nimetus eesti k
Agiilne tarkvaraarendus
Õppeaine nimetus inglise k
Agile Software Development
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Ülevaate andmine kaasaegsetest tarkvaraarendusmetoodikatest, tarkvaraarenduse trendidest, samuti protsessis kasutatavatest vahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tarkvara arendamise metoodikad: monumentaal- ja agiilsed metoodikad, nende
kontseptuaalsed erinevused. Agiilse tarkvaraarenduse eeldused. Meeskond agiilses tarkvaraarenduses. Inkrementaalsus ja iteratiivsus. Agiilsete metoodikate arengulugu ja erinevad kehastused. eXtreme Programming (XP) ja teiste enamlevinud agiilsete metoodikate rõhuasetused. Agiilse tarkvaraarenduse põhipraktikad. Töökorraldus ja -protsess agiilses tarkvaraarendusmeeskonnas.
Iseseisev töö
Iseseisva töö nõuded on kirjeldatud kursuseprogrammis.
Õppeaine õpiväljundid
Teadmised tänapäevastest agiilsetest tarkvaraarenduse metoodikatest: õppija teab ning kirjeldab agiilse tarkvaraarenduse aluspõhimõtteid ning oskab selgitada erinevusi monumentaal- ja agiilsete metoodikate vahel.
Arusaamine agiilse tarkvaraarenduse praktikatest, nende rakendamise eesmärkidest: õppija oskab loetleda põhipraktikaid, selgitada nende olemust, mõju ning praktikate vahelisi seoseid, põhjendada nende vajalikkust.
Suutlikkus liituda agiiset arendusmetoodikat kasutava meeskonna töösse: õppija tunneb arenduse võtmetegevusi, mõistab nende sisu ning tunneb tarkvaraarenduse protsessis kasutatavat terminoloogiat; teab, milliseid vahendeid ning millistel eesmärkidel tarkvaraarendusmeeskond kasutab; mõistab kodeerimisstandardi kasutamise vajalikkust ning kasutab seda; suudab iseseisvalt kasutada versioonihaldussüsteeme.


Hindamismeetodid
Hinde panekul arvestatakse kirjalikku eksamitööd (50%), tööd kontakttundides (40%) ja referatiivset kodutööd (10%). Eksamilele pääsemise eelduseks on osalemine vähemalt 80% kontakttundides. Praktiseerivatel agiilste arendusmeeskondade juhtliikmetel (näiteks XP Coach, agile team lead jt) ning sertifitseeritud spetsialistidel (näiteks CSM, CSPO, CSD, CSP jt) on võimalik vastava kokkuleppe korral eksamilele pääseda muudel tingimustel.
Õppejõud
Marek Kusmin
Kohustuslik kirjandus
Robert C. Martin, 2008. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Pearson Education, Inc.
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida vaid asenduskirjanduse najal.

It is not possible to pass assessment purely by reading books.