Intellektuaalne omand ja andmekaitse (IFI6049.DT)
Õppeaine kood
IFI6049.DT
vana ainekood
IFI6049
Õppeaine nimetus eesti k
Intellektuaalne omand ja andmekaitse
Õppeaine nimetus inglise k
Intellectual Property and Data Protection
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Tanel Õunapuu (eesti keel) tavaline kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda kehtivale õigusele tuginedes ülevaade intellektuaalse omandi (IO) ja andmekaitse olemusest ja nendega seotud õiguse instituutidest ja suundumustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
IO mõiste, õiguslikud alused, kehtivus ja liigid. IO ja lepinguõigus: lepingute sõlmimise üldpõhimõtted, litsentsilepingud. Autoriõigus: autor, teos, õiguste sisu. Autoriõigustega kaasnevad õigused. Andmebaasi tegija õigused. Teoste vaba kasutamine. Kaubamärk, nõuded kaubamärgile. Rahvusvaheline kaubamärk (EL, Madridi süsteem). Varasemate õiguste kontroll. Domeeninime õiguslik regulatsioon; .ee, .eu, .com. Leiutise kaitse, patent ja kasulik mudel. Arvutiprogrammi õiguskaitse. Eesti patendisüsteem, rahvusvaheline patent (PCT, Euroopa patent). Tööstusdisain, registreeritud ja registreerimata disaini kaitse. Ärisaladus, oskusteave, kõlvatu konkurents. Teoste vabakasutuse tüüptingimused (erinevad tüüplitsentsid). IO ja tööõigus: töötaja õigused ja tööandja õigused. IO vaidluste lahendamine. Karistusõiguslik regulatsioon. Andmekaitse, infoühiskonna teenus. Avalik teave.
Iseseisev töö
Iseseisva tööna tuleb lahendada kaasus (juhtumülesanne). Lahendus peab sisaldama probleemi teoreetilist analüüsi ning pakkuma tuginedes õigusaktidele või lepingu tingimustele lahendust.
Õppeaine õpiväljundid
Teadmised IO olemusest ja põhiterminitest ning andmekaitse põhilistest tingimustest. Suutlikkus hinnata esmaseid õiguslikke riske nii autori kui kasutajana. Oskus hinnata andmete töötlemise õiguslikke aspekte.

Hindamismeetodid
Kirjalik eksam. Eksamile pääsemise eeldus positiivsele hindele tehtud iseseisv töö (kaasuse lahendus) ning osalemine seminaridel.Õppejõud
Tanel Õunapuu
Kohustuslik kirjandus
Õigusaktid seminarides käsitletavatele teemade mahus: autoriõiguse seadus, patendiseadus, kasuliku mudeli seadus, kaubamärgiseadus, võlaõigusseadus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus, infoühiskonna teenuse seadus. EL Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta, EL Nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta.
Asenduskirjandus
Portaalid: ohim.eu, wipo.org, epa.ee, eitk.ee, autor.ee, creativecommons.org, aki.ee

MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus „Intellektuaalomandi õppematerjal“ 2015
http://eitk.ee/public/dokumendid/EITK_opik_rev.pdf

Euroopa Komisjon „IO parima praktika juhend“ 2007
http://eitk.ee/public/dokumendid/valjaanded/est/Intellektuaalomand_Parima_praktika_juhend_2007.pdf

Eneken Tikk, Ants Nõmper. „Informatsioon ja õigus“ AS Juura 2007

Jaak Ostrat. „Kaitsmata toodang on probleemide allikas. Tööstusomandi ABC. AS Juura 2006

Tanel Õunapuu „Lepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamise põhialused“ TLÜ teadmussiirde keskus 2007

Aleksei Kelli, Priit Lätt, Heiki Pisuke „Intellektuaalse omandi kaasuste kogumik“ Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2008
https://kule.kul.ee/avalik/meedia/Autorioigus/IO_kaasused.pdf

Andmekaitse inspektsiooni veebilehe aki.ee rubriigid Eraelu kaitse ja Avalik teave.