Digitaalne meedia (IFI6022.DT)
Õppeaine kood
IFI6022.DT
vana ainekood
IFI6022
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne meedia
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Media
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste, oskuste ja praktilise kogemuse kujunemisele, mis võimaldavad erinevate meedialiikide digitaalset töötlemist. Aidata kaasa oskuste kujundamisele heli- ja videotöötlustarkvara kasutamiseks erinevate meediaklippide loomisel, töötlemisel ja kombineerimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erinevad meedialiigid nende esitus analoog- ja digitaalkujul. Digitaalne helisalvestus ja -töötlus, lihtsam kõnesüntees jms. Digitaalne videosalvestus ja -töötlus. Lihtsamad eriefektid. Audio- ja videokompressioon.
Kursuse põhiosa koosneb loengutest ja praktikumidest, kus üliõpilastelt oodatakse aktiivset kaasamõtlemist ja –töötamist.
Kursuse raames tuleb üliõpilastel teha iseseisvat tööd, mis koosneb helisalvestusest ja –töötlusest ja videotöötlusest ning mille tulemusena valmib videoklipp, mis demonstreerib üliõpilase tehnilisi oskuseid.
Iseseisev töö
Iseseisvate töödena tuleb üliõpilastel luua ja töödelda heli- ja videoklippe ning animatsioone.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinu teab ja tunneb: erinevaid meedialiike, nende esitust analoog- ja digitaalkujul ning digitaliseerimise ja digitaalse töötlemise põhimõtteid; animatsiooni põhimõtteid. Oskab: valida ja kasutada tööks vajalikke tark- ja riistvaralisi vahendeid; salvestada ja monteerida digitaalset heli ja videot; luua lihtsamaid animatsioone; kombineerida erinevat liiki meediaklippe.
Hindamismeetodid
Eksam. Eksamil tuleb sooritada kirjalik teooria tundmise test (50% hindest) ning praktiline ülesanne (50% hindest).
Eksamile pääsemise eelduseks on osavõtt õppetööst ja kõigi iseseisvate tööde tähtajaks esitamine.
Õppejõud
Andrus Rinde
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida vaid asenduskirjanduse alusel!