Saksa keele struktuur 1 (GRS6303.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keele struktuur 1
Õppeaine nimetus inglise k
Structure of German Language 1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Lingvistiliste baasteadmiste omandamine ja praktiseerimine; tutvumine saksa keele häälikusüsteemi ja häälduseripäradega, saksa keele morfoloogilise süsteemiga, saksa keele süntaksi eripäradega.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keele struktuuri mõiste ja selle rakendamine. Saksa keele häälikute süsteem. Vokaalid ja konsonandid, nende artikulatoorne kirjeldus. Seosed häälikute ja tähtede vahel. Morfoloogia põhimõisted. Morfeemi mõiste ja alaliigid. Sõnamoodustus. Sõnaliigid ja nende klassifikatsioonivõimalused. Sõnaliikide iseloomustamine semantilisest, morfoloogilisest ja süntaktilisest aspektist. Saksa keele süntaksi alused. Lauseliigid. Lauseliikmed. Pea- ja kõrvallause.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb saksa keele foneetilist süsteemi ning hääldus- ja õigekirjareegleid;
- lähtub saksa keelt kõneldes hääldusnormatiividest;
- oskab teha morfoloogilist analüüsi;
- tunneb saksa keele sõnaliike ja nende grammatilisi kategooriaid;
- mõistab sõnamoodustuse põhimõtteid;
- eristab funktsionaalstiile ja tunneb olulisemaid stiilikujundeid.
Õppejõud
Andine Frick
space