Saksa keele struktuur 1 (GRS6303.HT)
Õppeaine kood
GRS6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keele struktuur 1
Õppeaine nimetus inglise k
Structure of German Language 1
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Aigi Heero (saksa keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Lingvistiliste baasteadmiste omandamine ja praktiseerimine; tutvumine saksa keele häälikusüsteemi ja häälduseripäradega, saksa keele morfoloogilise süsteemiga, saksa keele süntaksi eripäradega.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keele struktuuri mõiste ja selle rakendamine. Saksa keele häälikute süsteem. Vokaalid ja konsonandid, nende artikulatoorne kirjeldus. Seosed häälikute ja tähtede vahel. Morfoloogia põhimõisted. Morfeemi mõiste ja alaliigid. Sõnamoodustus. Sõnaliigid ja nende klassifikatsioonivõimalused. Sõnaliikide iseloomustamine semantilisest, morfoloogilisest ja süntaktilisest aspektist. Saksa keele süntaksi alused. Lauseliigid. Lauseliikmed. Pea- ja kõrvallause.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinu:
- tunneb saksa keele foneetilist süsteemi ning hääldus- ja õigekirjareegleid,
- lähtub saksa keelt kõneldes hääldusnormatiividest,
- oskab teha morfoloogilist analüüsi,
- tunneb saksa keele sõnaliike ja nende grammatilisi kategooriaid,
- mõistab sõnamoodustuse põhimõtteid,
- eristab funktsionaalstiile ja tunneb olulisemaid stiilikujundeid.
Õppejõud
Aigi Heero
Asenduskirjandus
Bunk, Gerhard J. S. (2006): Phonetik aktuell. Ismaning: Hueber.
Fix, Ulla; Poethe, Hannelore; Yos, Gabriele (2003): Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt a.M.: Lang.
Maas, Utz (2006): Phonologie. Einführung in die funktionale Phonetik des Deutschen. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Römer, Christine (2006): Morphologie der deutschen Sprache. Tübingen, Basel: Francke.