Saksa keele struktuur 1 (GRS6303.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keele struktuur 1
Õppeaine nimetus inglise k
Structure of German Language 1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Lingvistiliste baasteadmiste omandamine ja praktiseerimine; tutvumine saksa keele häälikusüsteemi ja häälduseripäradega, saksa keele morfoloogilise süsteemiga, saksa keele süntaksi eripäradega.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Keele struktuuri mõiste ja selle rakendamine. Saksa keele häälikute süsteem. Vokaalid ja konsonandid, nende artikulatoorne kirjeldus. Seosed häälikute ja tähtede vahel. Morfoloogia põhimõisted. Morfeemi mõiste ja alaliigid. Sõnamoodustus. Sõnaliigid ja nende klassifikatsioonivõimalused. Sõnaliikide iseloomustamine semantilisest, morfoloogilisest ja süntaktilisest aspektist. Saksa keele süntaksi alused. Lauseliigid. Lauseliikmed. Pea- ja kõrvallause.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb saksa keele foneetilist süsteemi ning hääldus- ja õigekirjareegleid;
- lähtub saksa keelt kõneldes hääldusnormatiividest;
- oskab teha morfoloogilist analüüsi;
- tunneb saksa keele sõnaliike ja nende grammatilisi kategooriaid;
- mõistab sõnamoodustuse põhimõtteid;
- eristab funktsionaalstiile ja tunneb olulisemaid stiilikujundeid.
Õppejõud
Ramona Bätz
space