Hispaania kirjanduse suured raamatud (GRR6743.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6743.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania kirjanduse suured raamatud
Õppeaine nimetus inglise k
Masterpieces in Spanish Literature (until the 20th c.)
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Lugeda (valikuliselt) ja analüüsida kokku lepitud teemade lõikes, teoreetilises, ajaloolis-kultuurilises ning hilisemas retseptsioonilises kontekstis Hispaania kirjandusklassikat. Luua eeldused suurteoste süvendatud mõistmiseks ja kirjandusteoste analüüsi tehnikate omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjanduskaanoni mõiste ja tunnused. Sissejuhatus ilukirjanduse tõlkimisse: teooria ja praktika. Hispaania kirjanduslugu keskajast 20. sajandi alguseni: keskaegne teater, luule ja proosa (don Juan Manuel jt); renessanss ja pikareskne romaan („Tormese Lazarillo elukäik“), barokiaegne kirjandus ja teater (Quevedo, Góngora, Tirso de Molina, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, Gracián). Neoklassitsistlik teater. Romantism (Larra, Zorrilla, Bécquer) ja realistlik romaan (Pérez Galdós, „Clarín“, Blasco Ibáñez). Sajandilõpu kirjandus: 1898. a vaimsus ja modernism; avangardism ja 1927. a rühmitus (Baroja, Gómez de la Serna gregeriiad, García Lorca luule ja teater). Valitud teoste analüüs vastavalt teemale (reaalne ja fiktsionaalne aegruum; jutustaja, vaatepunkt ja jutustus; kommentaar ja metakommentaar; indiviid ja ühiskond; au ja vabadus; hullus ja arukus).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab nimetada ja iseloomustada Hispaania kirjandusloo perioode ja olulisemaid teoseid keskajast 20. sajandi alguseni; seejuures teab, millised teosed on eesti keelde tõlgitud ja millised mitte;
- suudab paigutada tekste ja autoreid ajaloolis-kultuurilisse konteksti;
- oskab analüüsida eri perioodidest pärit eestindatud hispaania ilukirjandust vastavalt etteantud aspektidele;
- oskab viidata, püstitada uurimisprobleemi ja kirjutada akadeemilises stiilis;
- mõistab ilukirjanduse tõlkimisega seotud probleeme ja tunneb enim levinud tõlketehnikaid;
- suudab mõtestada esmast kogemust õppeks kohandatud hispaania kirjandusklassika tõlkimisel eesti keelde;
- on parandanud oma hispaania keele sõnavara ja tekstimõistmise oskust;
- oskab plaanida aega ja suudab seada isiklikku õpieesmärki.
Õppejõud
Merilin Kotta
space