Inglise keele morfoloogia ja süntaks (GRA6301.HT)
Õppeaine kood
GRA6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele morfoloogia ja süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Syntax and Morphology of the English Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Helis Rõuk (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süstemaatiline ülevaade kaasaegse inglise keele süntaksist ning morfoloogiast, sh süntaksi ja morfoloogia tasandi omavahelistest seostest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Läbitavad teemad: inglise keele tüpoloogiline kuuluvus ja kirjeldus, traditsioonilised sõnaklassid (nimisõnafraas, verbifraas, adjektiivid, adverbid jm sõnaklassid); lause struktuur; grammatiliste tunnuste väljendamine inglise keeles; sõna ja selle struktuur inglise keeles (vabad ja seotud morfeemid), muutemorfoloogia ja tuletusmorfoloogia; liitsõnade ja fraasi eristamise küsimus, semantiline ja grammatiline produktiivsus, tuletusmorfoloogia tunnusjooned germaani keeltes, trendid inglise keele tuletusmorfoloogias.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse edukal läbimisel oskab üliõpilane kasutada vastavaid grammatilisi termineid, oskab määrata inglise keele sõnaliike seotud tekstis, analüüsida inglise keele lauseehitust ning tajub selle iseärasusi, teab erinevate sõnaliikide moodustamise ja kasutamise reegleid edasijõudnute tasemel, oskab võrrelda inglise keele morfoloogiat oma emakeele ja teiste keeltega.
Õppejõud
Helis Rõuk
Asenduskirjandus
Aarts, B. & A. McMahon. 2006. The Handbook of English linguistics. Malden, MA; Oxford: Blackwell Publishing.
Bauer, L. 2003. Introducing linguistic morphology. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Booj, G. 2007. The grammar of words: An introduction to linguistic morphology. Oxford; New York: Oxford University Press.
Brown, D. 2012. Network morphology: A defaults-based theory of word structure. Cambridge: Cambridge University Press.
Carstairs-McCarthy, A. 2002. An Introduction to English morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Erelt, M., Erelt, T. & E. Veldi. 2012. Eesti-inglise keeletaduse sõnastik, 2. trükk. Tallinn: Eesti Keele Sihtasustus.
Galani, A. 2011. Morphology and its interfaces. Amsterdam: John Benjamins.
Huddleston, R. & G.K. Pullum. 2002. The Cambridge grammar of the English language. Cambridge: Cambridge University Press.
Kasik, R. 2013. Komplekssete sõnade struktuur. Tartu: Bookmill.
Payne, T.E. 2010. Understanding English Grammar: A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Spencer, A. & A.M. Zwicky. 2004. The handbook of morphology. Oxford: Blackwell Publishing.
The Internet Grammar of English: http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/