Inglise keele morfoloogia ja süntaks (GRA6301.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele morfoloogia ja süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Syntax and Morphology of the English Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda süstemaatiline ülevaade kaasaegse inglise keele süntaksist ning morfoloogiast, sh süntaksi ja morfoloogia tasandi omavahelistest seostest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Läbitavad teemad: inglise keele tüpoloogiline kuuluvus ja kirjeldus, traditsioonilised sõnaklassid (nimisõnafraas, verbifraas, adjektiivid, adverbid jm sõnaklassid); lause struktuur; grammatiliste tunnuste väljendamine inglise keeles; sõna ja selle struktuur inglise keeles (vabad ja seotud morfeemid), muutemorfoloogia ja tuletusmorfoloogia; liitsõnade ja fraasi eristamise küsimus, semantiline ja grammatiline produktiivsus, tuletusmorfoloogia tunnusjooned germaani keeltes, trendid inglise keele tuletusmorfoloogias.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada vastavaid grammatilisi termineid;
- oskab määrata inglise keele sõnaliike seotud tekstis, analüüsida inglise keele lauseehitust ning tajub selle iseärasusi;
- teab eri sõnaliikide moodustamise ja kasutamise reegleid edasijõudnute tasemel;
- oskab võrrelda inglise keele morfoloogiat oma emakeele ja teiste keeltega.
Õppejõud
Helis Rõuk
space