Inglise keele morfoloogia ja süntaks (GRA6301.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele morfoloogia ja süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Syntax and Morphology of the English Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda süstemaatiline ülevaade kaasaegse inglise keele süntaksist ning morfoloogiast, sh süntaksi ja morfoloogia tasandi omavahelistest seostest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Läbitavad teemad: inglise keele tüpoloogiline kuuluvus ja kirjeldus, traditsioonilised sõnaklassid (nimisõnafraas, verbifraas, adjektiivid, adverbid jm sõnaklassid); lause struktuur; grammatiliste tunnuste väljendamine inglise keeles; sõna ja selle struktuur inglise keeles (vabad ja seotud morfeemid), muutemorfoloogia ja tuletusmorfoloogia; liitsõnade ja fraasi eristamise küsimus, semantiline ja grammatiline produktiivsus, tuletusmorfoloogia tunnusjooned germaani keeltes, trendid inglise keele tuletusmorfoloogias.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada vastavaid grammatilisi termineid;
- oskab määrata inglise keele sõnaliike seotud tekstis, analüüsida inglise keele lauseehitust ning tajub selle iseärasusi;
- teab eri sõnaliikide moodustamise ja kasutamise reegleid edasijõudnute tasemel;
- oskab võrrelda inglise keele morfoloogiat oma emakeele ja teiste keeltega.
Õppejõud
Helis Rõuk
space