Inglise keele morfoloogia (GRA6012.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6012.HT
vana ainekood
GRA6012
Õppeaine nimetus eesti k
Inglise keele morfoloogia
Õppeaine nimetus inglise k
English Morphology
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine. Kursus annab süstemaatilise ülevaate kaasaegse inglise keele grammatilisest struktuurist eesmärgiga kinnistada süvendatud teadmised inglise keele morfoloogiast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Põhitähelepanu on sõnal ja selle struktuuril inglise keeles. Läbitavad teemad käsitlevad sõna ja selle osi, vabu ja seotud morfeeme, sõnaosade klassifitseerimise temaatikat, muutemorfoloogiat ja tuletusmorfoloogiat, liitsõnade ja fraasi eristamise küsimusi, sõnastruktuuri küsimusi, semantilist ja grammatilist produktiivsust, tuletusmorfoloogia tunnusjooni germaani keeltes, trende inglise keele tuletusmorfoloogias.
Iseseisev töö hõlmab koduste ülesannete lahendamist kursuse kodulehel Moodle’is, teoreetilise taustamaterjali läbilugemist ning kursuse jooksul kasutatud grammatiliste terminite ja läbivõetud teoreetilise materjali omandamist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab määrata sõnaliike seotud tekstis, teab erinevate sõnaliikide moodustamise ja kasutamise reegleid edasijõudnute tasemel ning tunneb vastavaid grammatilisi termineid;
- oskab võrrelda inglise keele morfoloogiat oma emakeele ja teiste keeltega.

Õppejõud
Merilin Miljan, PhD
space