Akadeemiline kirjutamine (EKT6311.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline kirjutamine
Õppeaine nimetus inglise k
Academic Writing
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Andra Kütt-Leedis (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskus leida erialakirjandust, seda iseseisvalt refereerida, teiste autorite töid kriitiliselt analüüsida ning tulemusi sidusa tekstina korrektselt vormistada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aluskirjanduse põhjal refereeringu kavandamine, koostamine ja vormistamine õppejõu juhendamisel. Arutelu teemarühmades, vastastikune retsenseerimine, tööde avalik kaitsmine.
Refereeringu probleemipüstitus, eesmärgid, töö andmeallikatega, kirjutise ülesehitus, refereerimistehnikad, viitamine, plagiaat, akadeemiline väljenduslaad, töö vormistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab töötada nii eesti- kui ka võõrkeelse aluskirjandusega, seda refereerida, kriitiliselt hinnata ja tulemusi loogilise ülesehitusega kirjutises esitada ning vormistada;
- viitab korrektselt ja väldib plagiaati.
Õppejõud
Andra Kütt-Leedis
space