Ingliskeelsete tekstide refereerimine (EKT6304.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Ingliskeelsete tekstide refereerimine
Õppeaine nimetus inglise k
English-Estonian Summary Translation
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskus refereerida ingliskeelseid ajakirjandus-, teadus- ja ilukirjandustekste eesti keeles. Tutvustada ingliskeelstete tekstide eri žanrite iseloomulikke jooni ja võrrelda neid vastavate žanrite omadustega eesti keeles. Omandada oskus ingliskeelseid tekste refereerida ja leida õigeid terminoloogilisi vasteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Refereerimise protsess. Terminoloogilised probleemid ning nende lahendamine.
Õpitakse tundma ajakirjandus- ja teadustekstide struktuurilist eripära inglise ja eesti keeles. Eri tekstitüüpidele omased keelejooned (konstruktsioonid, sõnavara jm), olulise info väljatoomine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab märgata ajakirjandus- ja teadustekstide žanrilisi iseärasusi inglise ja eesti keeles;
- tunneb eriteemaliste ingliskeelsete ajakirjandus-, kultuuri- ja teadustekstide sõnavara;
- tunneb tekstis ära terminid ning oskab leida allikaid mõistete seletuste leidmiseks ning sihtkeelsete terminite leidmiseks;
- teab refereerimise protsessi etappe ning oskab oma tegevust protsessi jooksul mõtestada.
Õppejõud
Triin van Doorslaer
space