Eesti keel asjaajamiskeelena (EKT6303.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keel asjaajamiskeelena
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian as the Language of Administration
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on:
- saada ülevaade ametniku eetikast, dokumendihalduse põhimõtetest, ametisuhtluse ja ametliku keelekasutuse regulatsioonist;
- omandada halduskeele üldalused ja tüüpžanrite mudelid ning oskus neid adressaadi järgi rakendada;
- omandada esindussuhtluses olulised kirjakeele normi liigid; oskus vältida vajadusel asjakohatult keerukat süntaksit ja leida nõu seadussisu adekvaatseks järgmiseks ja vahendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade dokumendihalduse põhimõtetest, enamlevinud Eesti dokumendihaldusprogrammidest, ametniku eetikast.
Kirjaliku ametisuhtluse keel, korrektne ja adressaati arvestav keelekasutus. Ametikiri, selle vorm ja keel, rekvisiidid. Normdokumendid, k.a riigikeeleoskuse nõuded ja kirjakeele normi allikad.
Halduskeele üldalused (selgus, ühemõttelisus, legaalterminite leidmine ja olukohane kasutus, liiasuse vältimine) ja tüüpžanrite mudelid ning oskus neid adressaadi järgi rakendada, k.a õigusaktide vahendamise viis ja määr.
Keeleline viisakus. Elektrooniline suhtlus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb halduskeele regulatsioone;
- iseloomustab ametikirjavahetuse eripära, valib ametisuhtluses selge ja ühemõttelise keelekasutuse;
- oskab vormistada korrektseid dokumente, arvestab ametikirja adressaati ja ametniku eetikat;
- kirjeldab ametikirja elemente, analüüsib ametiteksti ja hindab selle vastavust keelenormingutele ja asjaajamise heale tavale;
- oskab järgida ja vahendada seadusesisu adekvaatselt.
Õppejõud
Andra Kütt-Leedis
space