Andmeallikad ja refereerimine (EKT6302.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Andmeallikad ja refereerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Data sources and abstracting
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused eri tüüpi andmeallikate kasutamiseks. Anda üldteadmised terminoloogiast, oskus eristada mõistet terminist, oskus mõista terminoloogia põhiprobleeme ja terminite kasutuspõhimõtteid. Kujundada oskus kasutada eri tüüpi infoallikaid, nt sõnastikke, andmebaase ja muid elektroonilisi infoallikaid.
Luua oskus refereerida eri tüüpi tekste, sh nii kirjalikke kui ka suulisi, koostada protokolle ja memosid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade mõiste ja termini olemusest, terminoloogia põhimõisteist. Iseseisva tööna oma eriala terminivarasse süvenemine ja mõne muu ala termini- jm sõnatarvituse vaatlus eri liiki tekstides.
Sõnaraamatute liigid, nende kasutamise põhimõtted. Üks- ja kakskeelsete sõnastike kombineerimine. Andmebaasid ja eri tüüpi andmeallikad.
Infootsingud. Refereerimise põhioskused, faktide esitamine, olulise väljatoomine ja viitamine sõltuvalt allikate keelest, vahenduse adressaadist ja eesmärgist. Suuline ja kirjalik refereerimine: eri tüüpi refereeringud, protokollid, memod, briifing.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb terminoloogia põhimõisteid ja oskab neid argumenteeritult rakendada;
- oskab kasutada andmebaase ja keeleinfo allikaid;
- tunneb nii suulise kui ka kirjaliku refereerimise põhimõtteid;
- analüüsib argumenteeritult enda ja oma kaaslaste edu ja panust kursuse materjali omandamisel.
Õppejõud
Andra Kütt-Leedis
space