Keeleline toimetamine (EKT6301.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keeleline toimetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Language Editing
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Reili Argus (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskus keeleliselt ja ka sisuliselt toimetada eri liiki tekste, sh tõlketekste; anda ülevaade tekstide toimetamise ja korrektuuri põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toimetamise põhimõtted. Erinevate tekstide (nt tarbetekstid, ajalehe-, ajakirja-, ilukirjandus-, teadustekstide) sisulise ja keelelise toimetamise spetsiifika. Koostöö teksti autori ja küljendajaga. Tekstide praktiline toimetamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab keeleliselt toimetada eri liiki tekste, kasutab eesti keele struktuuri ja keelehoolde alaseid teadmisi praktilise toimetamistöö käigus, leiab faktide kontrollimiseks vajalikku informatsiooni ja kasutab toimetamistööks vajalikku tarkvara;
- põhjendab teksti toimetamisel tehtud parandusi ning analüüsib neid, arvestab toimetajatöö eetilisi aspekte;
- kirjeldab tõlketeksti toimetamise eripära, tunneb ära võõrkeele mõjul tekkinud keeleprobleemid ja tõlkekonarused ning oskab neid vältida.
- suudab hinnata tõlketeksti keele funktsionaalset sobivust ning vajadusel seda parandada, sh kontrollida ja hinnata tõlketekstis kasutatud terminite õigsust.
Õppejõud
Reili Argus
space