Soome keel B1.2 (EKS6426.HT)
space
Õppeaine kood
EKS6426.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Soome keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
Finnish B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Karola Velberg (õpetamise keel: soome keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused suulise ja kirjaliku keeleoskuse omandamiseks soome keeles iseseisva keelekasutaja tasemel B1.2. Luua alus toimetulekuks mitmesugustes igapäevaelu situatsioonides, kirjalikuks ja suuliseks eneseväljenduseks levinud teemadel. Arendada oskust otsida materjali vajalikul teemal soomekeelsetest allikatest. Luua võimalused täiendavate teadmiste omandamiseks Soome kultuuriruumist ja ühiskonnast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Osaoskuste (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine B1.2 tasemel. Lihtsama kirjanduse lugemine ja refereerimine, teksti esmane analüüs, erinevad lugemisstrateegiad. Töö lihtsamate soomekeelsete ajakirjandustekstide, filmide ja raamatutega. Soome kultuuri ja ühiskonda puudutavate teemade käsitlemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on saavutanud esmase suhtlustasandi keeleoskuse;
- kasutab õpitud sõnavara ja grammatilisi vorme kõnes ja kirjas;
- mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, saab aru raadio- ja telesaadete mõttest ja lihtsamast tekstist ja oskab seda refereerida;
- oskab koostada teksti tuttaval või endale huvipakkuval teemal;
- oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi, eesmärke, vestelda piiratud teemadel ning avaldada oma arvamust, selgitada ja põhjendada oma seisukohti ja plaane;
- on laiendanud teadmisi Soome kultuurist ja ühiskonnast, tutvunud täpsemalt ühe valdkonnaga.
Õppejõud
Karola Velberg
space